CARTA DE MONS. FRANCESC CONESA FERRER 

ALS PREVERES I DIAQUES SOBRE ELS DIES DE DOL PELS DIFUNTS 

A CAUSA DE LA PANDÈMIA DEL COVID-19

 

Benvolguts preveres i diaques:
El Govern d’Espanya ha declarat deu dies de dol oficial per totes les persones que han mort a causa del coronavirus covid-19. Consider convenient que la nostra Església de Menorca s’uneixi a aquest dol, solidaritzant-nos amb el dolor de tantes persones que han perdut a les seves persones estimades i, sobretot, pregant pels difunts. Les xifres oficials assenyalen prop de 30.000 morts en tota Espanya, 13 d’ells a la nostra illa. A les manifestacions exteriors de dol, nosaltres hem d’afegir molt especialment, la nostra oració per tots ells.

Us deman, per això, que durant els deu dies de dol oficial, realitzem les següents accions:

1.- Posar un crespó negre en algun lloc dels nostres temples. Pot ser en un balcó, o sobre la porta d’entrada o sobre un estendard situat en l’altar o de qualsevol altra manera que considereu oportuna.

2.- Tocar a difunts cada dia a les 12 del matí i, quan resem el Regina Coeli o l’Ángelus, afegir una pregària pels difunts.

3.- Al final de totes les misses que celebrem durant aquest temps de dol, afegirem una pregària pels difunts.

Més endavant, us donarem a conèixer la data per a realitzar un funeral diocesà per tots aquests difunts. El mes de juliol, ens unirem també a l’oració de tota l’Església d’Espanya, prevista per als dies 25 i 26.

Amb l’avanç en la desescalada, les nostres esglésies van retornant a la vida ordinària. Us agraesc molt l’esforç que esteis realitzant per complir amb les normes sanitàries i, d’aquesta manera, facilitar al poble de Déu la seva participació en els sagraments.

Respecte a la pastoral de la salut, els sacerdots i diaques podríem reprendre la distribució de la comunió als malalts, sempre d’acord amb les seves famílies i guardant les mesures sanitàries recomanades.

Rebeu la meva salutació més cordial i fraterna,

25 maig 2020
✠ Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca

 

 

CARTA DE MONS. FRANCESC CONESA FERRER 

A LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS SOBRE LOS DÍAS DE LUTO POR LOS DIFUNTOS

A CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

 

Queridos sacerdotes y diáconos:

El gobierno de España ha declarado diez días de luto oficial por todas las personas que ha muerto a causa del coronavirus covid-19. Considero conveniente que nuestra Iglesia de Menorca se una a este luto, solidarizándonos con el dolor de tantas personas que han perdido a sus seres queridos y, sobre todo, orando por los difuntos. Las cifras oficiales señalan cerca de 30.000 muertos en toda España, 13 de ellos en nuestra isla. A las manifestaciones exteriores de duelo, nosotros debemos añadir muy especialmente, nuestra oración por todos ellos.

Os pido, por esto, que durante los diez días de luto oficial, realicemos las siguientes acciones:

1.- Poner un crespón negro en algún lugar de nuestros templos. Puede ser en un balcón, o sobre la puerta de entrada o sobre un estandarte situado en el altar o de cualquier otra manera que consideréis oportuna.

2.- Tocar a difuntos cada día a las 12 de la mañana y, cuando recemos el Regina Coeli o el Ángelus, añadir una plegaria por los difuntos.

3.- Al final de todas las misas que celebremos durante este tiempo de luto, añadiremos una plegaria por los que han muerto.

Más adelante, os daremos a conocer la fecha para realizar un funeral diocesano por todos estos difuntos. En el mes de julio, nos uniremos también a la oración de toda la Iglesia de España, prevista para los días 25 y 26.

Con el avance en la desescalada, nuestras iglesias van retornando a la vida ordinaria. Os agradezco mucho el esfuerzo que estáis realizando por cumplir con las normas sanitarias y, de
esta manera, facilitar al pueblo de Dios su participación en los sacramentos.

En relación con la pastoral de la salud, los sacerdotes y diáconos podría retomar la distribución de la comunión a los enfermos, siempre de acuerdo con sus familias y guardando las medidas sanitarias recomendadas.

Recibid mi saludo más cordial y fraterno,

 

25 maig 2020
✠ Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca