Carta del Bisbe al Poble de Déu

PREGAR EL ROSARI EN COMUNIÓ AMB EL PAPA

CARTA ALS FIDELS DE MENORCA

1 d’octubre  de 2018

 

Benvolguts diocesans:

Com sabeu pels mitjans de comunicació social, el nostre Papa Francesc ha demanat als cristians que incrementem la nostre oració durant aquest mes d’octubre, encomanant molt especialment el seu ministeri com a successor de Pere.

D’alguna manera en aquests moments el Papa està sentint la dificultat de governar la nau de l’Església i demana als cristians que preguem per ell. Als atacs a la seva persona i ministeri, s’uneixen ara les circumstàncies difícils per les que passa l’Església a causa dels escàndols per la conducta sexual d’alguns clergues. M’impressiona una frase que va dir el Papa Benet: que els abusos de menors “han enfosquit la llum de l’Evangeli com no ho havien aconseguit ni tan sols segles de persecució” (Carta als catòlics d’Irlanda del 19 de març de 2010). El Papa Francesc ha expressat també amb força el dolor que provoca aquesta situació a tota l’Església: “ens veiem desafiats com a Poble de Déu a assumir el dolor dels nostres germans vulnerats en la seva carn i en el seu esperit” (Carta al poble de Déu de l’ 20 agost 2018). En el comunicat de premsa del dia de Sant Miquel, el Papa veu en tot això un atac del diable “que sempre pretén separar-nos de Déu i entre nosaltres“. Per això ens demana que preguem amb més intensitat,  durant aquest temps que qualifica de “turbulència espiritual“,  ja que l’oració és necessària per defensar l’Església “dels atacs del maligne, el gran acusador, i fer-la, al mateix temps, sempre més conscient de les culpes, dels errors, dels abusos comesos en el present i en el passat i compromesa a lluitar sense cap vacil·lació perquè el mal no prevalgui”.  Sabem que el poder de l’infern no podrà mai amb l’Església (cf. Mat 16 18), però la lluita amb l’adversari pot ser dura i requereix oració constant, perquè, com diu el Papa “només l’oració pot derrotar“.

Com a cristians, ara més que mai, hem de mostrar la nostra adhesió indestructible al Bisbe de Roma que “és el principi i fonament perpetu i visible d’unitat tant dels Bisbes com de la multitud dels fidels” (LG 23). En aquest punt no hi pot haver el menor dubte que l’Església de Menorca fa costat al Papa, “cum Petro et sub Petro“, que el Senyor ha posat al capdavant de la seva Església i sota la seva autoritat pastoral.

Ens demana el Sant Pare que resem cada dia el Rosari amb aquesta intenció durant tot el mes d’octubre, acabant amb l’antiga invocació “Sub tuum praesidium” i amb l’oració a Sant Miquel Arcàngel escrita pel Papa Lleó XIII. Us deman que complim aquest encàrrec tant personalment com, si fos possible, comunitàriament. Durant aquest mes m’agradaria que en les nostres parròquies, en les comunitats religioses i en els diversos centres de culte, es resés diàriament el Sant Rosari de manera comunitària tal com ens ha demanat el Papa, acabant amb una oració especial pel Sant Pare. Fem aquest petit esforç com a expressió del dolor que provoca en nosaltres el sofriment de molts germans i com a signe de comunió amb el ministeri petrí.

Aprofit aquesta ocasió per fer-vos partícips de la meva salutació i benedicció en aquest començament de curs pastoral.

+ Francesc, bisbe de Menorca

 

 

“SOTA EL VOSTRE MANTELL”

Sota el vostre mantell ens emparem,
santa Mare de Déu.
Escolteu les nostres pregàries en tota necessitat 
i aparteu-nos sempre dels perills, 
Verge, gloriosa i beneïda.

 

V/. Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.

R/. Perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist.

 

“PREGÀRIA A L’ARCÀNGEL SANT MIQUEL”

Arcàngel Sant Miquel, defenseu-nos en la lluita, sigueu el nostre ajut contra la dolenteria i els paranys del dimoni. Supliquem que Déu el mantingui sota el seu imperi i vós, Príncep de la milícia celestial, llanceu a l’infern, amb el poder diví, Satanàs i els altres esperits malvats, que corren pel món buscant de perdre les ànimes. Amén.

 

 

 

 

REZAR EL ROSARIO EN COMUNIÓN CON EL PAPA

CARTA A LOS FIELES DE MENORCA

1 de octubre de 2018

 

Queridos diocesanos:

Como sabéis por los medios de comunicación social, nuestro Papa Francisco ha pedido a los cristianos que incrementemos nuestro oración durante este mes de octubre, pidiendo muy especialmente por su ministerio como sucesor de Pedro.

De alguna manera en estos momentos el Papa está sintiendo la dificultad de gobernar la nave de la Iglesia y pide a los cristianos que oremos por él. A los ataques a su persona y ministerio, se unen ahora las circunstancias difíciles por las que pasa la Iglesia debido a los escándalos por la conducta sexual de algunos clérigos. Me impresiona una frase que dijo el Papa Benedicto: que los abusos de menores “han oscurecido la luz del Evangelio como no lo habían logrado ni siquiera siglos de persecución” (Carta a los católicos de Irlanda del 19 de marzo de 2010). El Papa Francisco ha expresado también con fuerza el dolor que provoca esta situación en toda la Iglesia: “nos vemos desafiados como Pueblo de Dios a asumir el dolor de nuestros hermanos vulnerados en su carne y en su espíritu” (Carta al pueblo de Dios del 20 de agosto de 2018). En el comunicado de prensa del día de San Miguel, el Papa ve en todo ello un ataque del diablo “que siempre pretende separarnos de Dios y entre nosotros”. Por eso nos pide que oremos con más intensidad, en estos momentos que califica de “turbulencia espiritual” pues la oración es necesaria para defender a la Iglesia “de los ataques del maligno, el gran acusador, y hacerla, al mismo tiempo,  siempre más consciente de las culpas, de los errores, de los abusos cometidos en el presente y en el pasado y comprometida a luchar sin ninguna vacilación para que el mal no prevalezca”. Sabemos que el poder del infierno no podrá nunca con la Iglesia (cf. Mat 16 18), pero la lucha con el adversario puede ser dura y requiere oración constante, porque, como dice el Papa “sólo la oración puede derrotarlo”.

Como cristianos, ahora más que nunca, hemos de mostrar nuestra adhesión inquebrantable al Obispo de Roma que “es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los Obispos como de la multitud de los fieles” (LG 23). En este punto no debe caber la menor duda de que la Iglesia de Menorca está con el Papa, “cum Petro et sub Petro”, con aquel al que el Señor ha puesto al frente de su Iglesia y bajo su autoridad pastoral.

Nos pide el Santo Padre que recemos cada día el Rosario con esta intención durante todo el mes de octubre, acabando con la antigua invocación “Sub tuum praesidium” y con la oración a San Miguel Arcángel escrita por el Papa León XIII. Os pido que cumplamos este encargo tanto personalmente como, si fuera posible, comunitariamente. Durante este mes me gustaría que en nuestras parroquias, en las comunidades religiosas y en los diversos centros de culto, se rezara diariamente el Santo Rosario de modo comunitario tal como nos ha pedido el Papa, acabando con una oración especial por el santo Padre. Hagamos este pequeño esfuerzo como expresión del dolor que provoca en nosotros el sufrimiento de muchos hermanos y como signo de comunión con el ministerio petrino.

Aprovecho esta ocasión para haceros partícipes de mi saludo y bendición en este comienzo de curso pastoral.

+ Francesc, bisbe de Menorca

 

BAJO TU AMPARO

Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no deseches las oraciones
que te dirigimos
en nuestras necesidades,
antes bien
líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita!
Amén.

 

V/. Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.

R/. Perquè siguem dignes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist.

 

ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del enemigo. Te pedimos, suplicantes, que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, Príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino, a Satanás y a los otros espíritus inmundos,  que vagan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén.