Comunicat del Bisbat de Menorca

En català:

A la comunitat eclesial, a mesura que augmenta la responsabilitat dels seus membres s’exigeix ​​un grau més gran de compromís. A més de posseir unes qualitats objectives per part dels que exerceixen algun càrrec, també es valora molt l’exemplaritat de vida que ha de ser un referent clar per als altres.

Tots estem cridats a la santedat i a viure en comunió en el si de l’Església, però a l’hora d’incorporar-se a una associació o d’exercir algun càrrec d’una més gran responsabilitat es demana un plus de credibilitat per part la persona que ha d’assumir una funció específica, de manera que la missió que se li encomana sigui fructuosa i que la persona en concret no pugui suscitar cap tipus d’escàndol en els fidels.

Ens situem en el camp de la coherència i dels principis; no de les penes ni de les exclusions. Dir a una persona que no pot ser catequista o president d’una confraria, etc. no vol dir que es considerin separats de l’Església, ja que malgrat les seves circumstàncies particulars segueixen formant part de la família eclesial com batejats i com a tals poden i han de participar.

En aquest context s’ha de situar la resposta del Bisbat de Menorca davant la notícia que s’ha demanat a una catequista de Centre Catequístic Sant Miquel, de Ciutadella, que deixi d’impartir catequesi després d’haver contret matrimoni civil.

Des del Bisbat valoram molt positivament la tasca que Carme Mascaró realitza tant al Centre de Sant Miquel com a Càritas Diocesana, en la qual està contractada com a tècnic. Respectam, encara que no compartim, la seva decisió de contraure matrimoni civil amb una altra persona del mateix sexe.

Però d’acord amb el que s’exposa més amunt, veiem que ens situam en el camp de la incoherència, ja que contraure matrimoni civil amb una persona del mateix sexe suposa públicament no acceptar l’ensenyament de l’Església sobre el matrimoni, la qual cosa, segons el nostre parer, aconsella que deixi d’ensenyar la fe cristiana als més joves. Així se li ha fet saber, primer a través dels responsables de centre i després personalment.

Ser catequista és una missió que l’Església encomana a determinades persones perquè, en nom seu, ensenyin la fe que ella professa. No existeix un dret previ a ser catequista. Correspon a l’Església valorar les qualitats que ha de tenir un catequista abans de confiar-li o retirar-li aquesta missió, sense que això suposi discriminació ni exclusió.

En aquest mateix context de la credibilitat i de la coherència , ens sentim responsables de garantir als fidels que la doctrina impartida en les nostres catequesis es correspon al pensar i sentir de l’Església. Els fidels tenen dret a demanar-nos que els catequistes estiguin ben formats i que siguin coherents amb el que ensenyen.

D’altra banda, se li ha fet saber a aquesta catequista que voldríem seguir comptant amb ella en les múltiples tasques que es desenvolupen al Centre Catequístic (teatre, cor, temps lliure, etc.) i amb tot allò que no suposi ensenyar la fe cristiana en nom de l’Església.

Esperam que aquesta nota contribueixi a la clarificació de la situació i a estrènyer els vincles de comunió entre uns i altres en el si de l’Església.

Ciutadella de Menorca 26 d’octubre de 2020.

En castellà:

En la comunidad eclesial, a medida que aumenta la responsabilidad de sus miembros se exige un grado mayor de compromiso. Además de poseer unas cualidades objetivas por parte de los que ejercen algún cargo, también se valora mucho la ejemplaridad de vida que ha de ser un referente claro para los demás.

Todos estamos llamados a la santidad y a vivir en comunión en el seno de la Iglesia, pero a la hora de incorporarse a una asociación o de ejercer algún cargo de mayor responsabilidad se pide un plus de credibilidad por parte la persona que ha de asumir una función específica, de manera que la misión que se le encomienda sea fructuosa y que la persona en concreto no pueda suscitar ningún tipo de escándalo en los fieles.

Nos situamos en el campo de la coherencia y de los principios; no de las penas ni de las exclusiones. Decir a una persona que no puede ser catequista o presidente de una cofradía, etc. no quiere decir que se consideren separados de la Iglesia, puesto que a pesar de sus circunstancias particulares siguen formando parte de la familia eclesial como bautizados y como tales pueden y deben participar.

En este contexto debe situarse la respuesta del Obispado de Menorca ante la noticia de que  se ha pedido a una catequista del Centro Catequístico Sant Miquel, de Ciutadella,  que deje de impartir catequesis tras haber contraído matrimonio civil.

Desde el Obispado valoramos muy positivamente la tarea que Carme Mascaró viene realizando tanto en el Centro de Sant Miquel como en Cáritas Diocesana, en la que está contratada como técnico. Respetamos, aunque no compartimos, su decisión de contraer matrimonio civil con otra persona del mismo sexo.

Pero en consonancia con lo expuesto más arriba vemos que nos situamos en el campo de la incoherencia, puesto que contraer matrimonio civil con una persona del mismo sexo supone públicamente no aceptar la enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio, lo cual, según nuestro parecer, aconseja que deje de enseñar la fe cristiana a los más jóvenes. Así se le ha hecho saber, primero a través de los responsables del centro y después personalmente.

Ser catequista es una misión que la Iglesia encomienda a determinadas personas para que, en su nombre, enseñen la fe que ella profesa. No existe un derecho previo a ser catequista.  Corresponde a la Iglesia valorar las cualidades que ha de tener un catequista antes de confiarle o retirarle esta misión, sin que ello suponga discriminación ni exclusión.

En este mismo contexto de la credibilidad y de la coherencia,, nos sentimos responsables de garantizar a los fieles que la doctrina impartida en nuestras catequesis se corresponde al pensar y sentir de la Iglesia. Los fieles tienen derecho a pedirnos que los catequistas estén bien formados y que sean coherentes con lo que enseñan.

Por otra parte, se le ha hecho saber a esta catequista que deseamos seguir contando con ella en las múltiples tareas que se desarrollan en el Centro Catequístico (teatro, coro, tiempo libre, etc.) y  con todo aquello que no suponga enseñar la fe cristiana en nombre de la Iglesia.

Esperamos que esta nota contribuya a la clarificación de la situación y a estrechar los vínculos de comunión entre unos y otros en el seno de la Iglesia.

  Ciutadella de Menorca, 26 de octubre de 2020.

 

Hits: 736