Comunicat del Bisbat de Menorca en relació al COVID-19

Hits: 720

25-05-2020 CARTA DE MONS. FRANCESC CONESA FERRER SOBRE ELS DIES DE DOL A CAUSA DE LA PANDÈMIA

25-05-2020 CONSULTA ELS HORARIS DE MISSES EN FASE 2

05-05-2020 DISPOSICIONS PER A REPRENDRE L’ACTIVITAT PASTORAL DURANT LA DESESCALADA DE LES MESURES RESTRICTIVES EN TEMPS DE PANDÈMIA

19-03-2020 MISSATGE DEL BISBE FRANCESC AMB MOTIU DEL CORONAVIRUS

16-03-2020 COMUNICAT DEL BISBAT DE MENORCA

Seguint les orientacions de la Conferència Episcopal Espanyola, hem considerat oportú unir-nos a una iniciativa per demanar la intercessió de la Mare de Déu perquè ens empari i escolti la nostra pregària

Per aquest motiu s’ha convidat a tots els rectors i responsables de les esglésies que en el moment de l’Àngelus sonin les campanes per convidar a pregar als que romanen a casa i fer arribar, als que serveixen i treballen, l’ajuda de el Senyor i l’agraïment de l’Església. Proposem, per tant, que a les 12 del mig dia sonin les campanes per mostrar el nostre agraïment i fraterna solidaritat i pregar:

– Pels malalts contagiats pel virus, pels seus familiars, pels que estan en quarantena i per altres malalts que veuen afectada la seva atenció per la prioritat d’acabar amb la pandèmia.

– Pels treballadors de tots els centres i serveis sanitaris i tots els serveis públics.

– Pels Equips d’Emergències, pels de Protecció Civil i per les Forces de Seguretat de l’Estat

– Pels Equips de Pastoral de la Salut i pels voluntaris.

– Per les persones de risc: nens, gent gran i malalts crònics.

– Pels pares, mares, avis i educadors.

– Pels que estan vivint aquesta situació d’emergència en soledat.

– Pels que no tenen llar o l’imprescindible per viure.

– Per les diverses autoritats públiques.

– Pels sacerdots, els monestirs de vida contemplativa i la vida consagrada, que amb la seva pregària i lliurament segueixen donant esperança a tots els ciutadans.

També convidam a acabar l’àngelus amb l’oració que ha compost el Papa Francisco amb aquest motiu i que els fidels poden trobar a internet.

 

Ciutadella de Menorca, 16 de març de 2020

 

16-03-2020 COMUNICADO DEL OBISPADO DE MENORCA

Siguiendo las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española, hemos considerado oportuno unirnos a una iniciativa para pedir la intercesión de la Virgen María para que nos ampare y escuche nuestra oración

Por este motivo se ha invitado a todos los párrocos y responsables de iglesias que a la hora del Ángelus suenen las campanas para invitar a orar a quienes permanecen en casa y hacer llegar, a quienes sirven y trabajan, la ayuda del Señor y el agradecimiento de la Iglesia. Proponemos, por tanto se ha propuesto que a las 12 del mediodía suenen las campanas para mostrar nuestro agradecimiento y fraterna solidaridad y orar:

– Por los enfermos contagiados por el virus, por sus familiares, por quienes están en cuarentena y por otros enfermos que ven afectada su atención por la prioridad de atajar la pandemia.

– Por los trabajadores de todos los Centros y Servicios Sanitarios y todos los servicios públicos.

– Por los Equipos de Emergencias, por los de Protección Civil y por las Fuerzas de Seguridad del Estado

– Por los Equipos de Pastoral de la Salud y por los voluntarios.

– Por las personas de riesgo: niños, mayores y enfermos crónicos.

– Por los padres, madres, abuelos y educadores.

–Por los que están viviendo esta situación de emergencia en soledad.

– Por quienes carecen de hogar o de lo imprescindible para vivir.

– Por las diversas autoridades públicas.

– Por los sacerdotes, los monasterios de vida contemplativa y la vida consagrada, que con su oración y entrega siguen dando esperanza a todos los ciudadanos.

También invitamos a acabar el ángelus con la oración que ha compuesto el Papa Francisco con este motivo y que los fieles pueden encontrar en internet.

 

Ciutadella de Menorca, 16 de marzo de 2020

 

 

 15-03-2020  –  COMUNICAT DEL BISBAT DE MENORCA. NOVES DISPOSICIONS (4)

Després d’haver estat declarat “l’estat d’alarma” pel Govern d’Espanya per tal de frenar l’expansió del coronavirus Covid-19, havent escoltat el parer d’alguns professionals de la sanitat i de conèixer com s’està actuant en nombroses diòcesis, ens ha semblat bé emetre aquest nou comunicat, perquè a partir d’aquest moment s’observin les següents disposicions:

1. A partir de demà, dia 16 de març, queden suprimides les celebracions públiques de totes les eucaristies i altres actes sacramentals amb participació dels fidels.

2. Els sacerdots podran celebrar la missa sense poble, tal com està previst en el Missal Romà, que oferiran perquè es freni l’avanç de l’epidèmia, perquè els malalts obtinguin la salut i els difunts gaudeixin de la vida eterna. Al mateix temps manifestaran la seva disponibilitat per a l’atenció pastoral dels fidels que així ho sol·licitin raonablement.

3. Seguint la tradició de l’Església és bo tenir els temples oberts, en la mesura del possible, perquè els fidels puguin pregar i s’atengui així a les persones que pateixen, segons horari que determinin els responsables.

4. Quant a les exèquies es podran celebrar de forma simplificada i en la intimitat familiar, posposant-la missa funeral per a més endavant.

5. Els batejos i els casaments programats que no es puguin posposar es duran a terme seguint les normes sanitàries establertes en l’Art. 11 de Decret i les emanades anteriorment per la Diòcesi

6. Durant aquest temps no es distribuirà la comunió als malalts en els seus domicilis. Només s’administrarà el sagrament de la Unció dels Malalts i el Viàtic quan se sol·liciti raonablement.

7. Els fidels mantindran durant aquest temps l’esperit d’oració, sacrifici i generositat propis de la Quaresma i es podran obtenir els beneficis de la comunió espiritual seguint les retransmissions de l’Eucaristia a través dels mitjans de comunicació.

8. Disposem-nos a exercir la comunió fraterna davant les conseqüències econòmiques i socials que aquesta situació pot generar en la societat i que afectarà de manera particular als més desfavorits Resem perquè prest es pugui restablir la normalitat i demanem la intercessió poderosa de la Mare de Déu, perquè totes aquestes mesures obtinguin com a resultat la salvaguarda de la salut de tota la població i la curació dels malalts.

Ciutadella de Menorca 15 de març de 2020.

 

 15-03-2020  –  COMUNICADO DEL OBISPADO DE MENORCA. NUEVAS DISPOSICIONES (4)

Tras haber sido declarado el “Estado de alarma” por el Gobierno de España para frenar la expansión del coronavirus Covid-19, después de escuchar el parecer de algunos profesionales de la sanidad y de conocer como se está actuando en numerosas diócesis, nos ha parecido bien emitir este nuevo comunicado, para que a partir de este momento se observen las siguientes disposiciones:

1. A partir de mañana, día 16 de marzo, quedan suprimidas las celebraciones públicas de todas las eucaristías y demás actos sacramentales con participación de los fieles.

2. Los sacerdotes podrán celebrar la misa sin pueblo, tal y como está previsto en el Misal Romano, que ofrecerán para que se frene el avance de la epidemia, para que los enfermos obtengan la salud y los difuntos gocen la vida eterna. Al mismo tiempo manifestarán su disponibilidad para la atención pastoral de los fieles que así lo soliciten razonablemente.

3. Siguiendo la tradición de la Iglesia es bueno tener los templos abiertos, en la medida de lo posible, para que los fieles puedan orar y se atienda a las personas que sufren, según horario que determinen los responsables.

4. En cuanto a las exequias se podrán celebrar de forma simplificada y en la intimidad familiar, posponiéndose la misa funeral para más adelante.

5. Los bautizos y las bodas programadas que no puedan posponerse se llevarán a cabo siguiendo las normas sanitarias establecidas en el Art. 11 del Decreto y las emanadas anteriormente por la Diócesis

6. Durante este tiempo no se distribuirá la comunión a los enfermos en sus domicilios. Solamente se administrará el sacramento de la Unción de los Enfermos y el Viático cuando se solicite razonablemente.

7. Los fieles mantendrán durante este tiempo el espíritu de oración, sacrificio y generosidad propios de la Cuaresma y se podrán obtener los beneficios de la comunión espiritual siguiendo las retrasmisiones de la Eucaristía a través de los medios de comunicación.

8. Dispongámonos a ejercer la comunión fraterna ante las consecuencias económicas y sociales que esta situación puede generar en la sociedad y que afectará de modo particular a los más desfavorecidos Rezamos para que pronto ser pueda restablecer la normalidad y pedimos la intercesión poderosa de la Virgen María, para que todas estas medidas obtengan como resultado la salvaguarda de la salud de toda la población y la curación de los enfermos.

Ciutadella de Menorca, 15 de marzo de 2020.

14-03-2020 – COMUNICAT DEL BISBAT DE MENORCA 

Seguint el parer de les orientacions de la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola (13 de març de 2020); havent-se declarat l’estat d’alarma pel Govern d’Espanya (13 de març de 2020) i secundant les normes emanades de les autoritats sanitàries, el Bisbe de Menorca, a l’igual que ho estan fent altres germans seus en l’episcopat, ha disposat la dispensa del precepte dominical per a tots els fidels de la Diòcesi i per als que es trobin en ella, mentre duri aquesta situació, seguint en vigor totes les normes emanades fins ara que s’han publicat en anteriors comunicats.
Els temples romandran oberts per a l’oració i se seguirà celebrant el culte.
Els fidels queden en llibertat d’acudir a les misses que se celebrin a la Diòcesi o de seguir les celebracions a través dels mitjans de comunicació. Els rectors i responsables de les esglésies han de vetllar per l’exacte compliment les disposicions emanades fins ara.

Ciutadella de Menorca 14 de març de 2020.

14-03-2020 – COMUNICADO DEL OBISPADO DE MENORCA

Siguiendo el parecer de las orientaciones de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (13 de marzo de 2020); habiéndose declarado el estado de alarma por el Gobierno de España (13 de marzo de 2020) y secundando las normas emanadas de la autoridades sanitarias, el Obispo de Menorca, al igual que lo están haciendo otros hermanos suyos en el episcopado, ha dispuesto la dispensa del precepto dominical para todos los fieles de la Diócesis y para los que se encuentren en ella, mientras dure esta situación, siguiendo en vigor todas las normas emanadas hasta ahora que se han publicado en anteriores comunicados..
Los templos permanecerán abiertos para la oración y se seguirá celebrando el culto. Los fieles quedan en libertad de acudir a las Misas que se celebren en la Diócesis o de seguir las celebraciones a través de los medios de comunicación. Los párrocos y responsables de las iglesias velarán por el exacto cumplimiento de las disposiciones emanadas hasta ahora.

Ciutadella de Menorca, 14 de marzo de 2020.

 

13-03-2020 – COMUNICAT DEL BISBAT DE MENORCA

 

En compliment de les recomanacions de les autoritats sanitàries, tant del Govern d’Espanya com del Govern Balear, destinades a combatre l’expansió del coronavirus COVID 19, el Bisbat de Menorca considera necessari prendre les següents mesures:

1.- Es mantenen les celebracions litúrgiques i sagramentals, és a dir, misses, casaments, funerals, confessions, etc. respectant les indicacions de les autoritats sanitàries en el sentit de no superar 1/3 de l’aforament i respectar les distàncies de seguretat. Preguem per això que s’evitin aquestes celebracions en espais petits i que en actes com la confessió individual s’adoptin les degudes precaucions.

2.- Mantenim les mesures que al seu moment es van anunciar en relació amb la celebració de l’Eucaristia: retirar l’aigua beneïda de les piques de les nostres esglésies; realitzar el signe de la pau amb una inclinació de cap; no donar a besar imatges i creus. Al mateix temps, es recomana rebre la comunió a la mà. Recordam als sacerdots i ministres extraordinaris de la comunió la necessitat de rentar-se les mans amb sabó i utilitzar gel desinfectant abans i després de distribuir la sagrada comunió.

3.- Aconsellam a la gent gran i als qui formen part dels grups de risc que evitin acudir a les celebracions eucarístiques a les esglésies i optin per seguir-les a través d’altres mitjans com la ràdio o la televisió. Quan no es pot rebre la Sagrada Comunió, es pot realitzar una comunió espiritual.

4.- Es suprimeixen les catequesis durant el temps en què no hi hagi classe en els centres docents. Convidam als rectors i catequistes a oferir als pares les indicacions i material necessari perquè siguin ells els que imparteixin la catequesi als seus fills.

5.- Es suspenen temporalment les activitats de caràcter pastoral com conferències, reunions d’oració, trobades o convivències. En l’àmbit diocesà queden suspesos, entre altres, els Exercicis Espirituals (EMD), la trobada de joves i adolescents al Santuari de la Mare de Déu del Toro, la trobada de voluntariat de Càritas diocesana, la iniciativa 24 hores per al Senyor (Ciutadella, Es Mercadal, Maó),  les xerrades quaresmals a Ciutadella, la conferència i jornada organitzada pel Centre d’Orientació Familiar, el viacrucis itinerant de Ciutadella i la trobada de clubs cristians d’esplai. Així mateix queda suspesa la visita pastoral del Sr. Bisbe a la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries.

6.- S’estableix el tancament temporal de les cases de colònies que la Diòcesi gestiona, fins que l’autoritat sanitària consideri oportú que es reprengui l’activitat habitual.

7.- Segons evolucioni la situació i sempre seguint les directrius de les autoritats sanitàries, es comunicaran les mesures oportunes davant la propera Setmana Santa.

8.- Demanam als rectors que els temples romanguin oberts, per facilitar la visita al Santíssim i la pregària personal. Convidam als fidels a viure la Quaresma en oració, silenci i proximitat als malalts.

9.- Convidem també a resar tant públicament com privadament perquè s’aturi l’avanç d’aquesta epidèmia, pregant per la salut dels malalts i per les seves famílies. Demanem que, en totes les misses, s’inclogui una petició per aquesta intenció.

Encomanam a la Mare de Déu, salut dels malalts, perquè prest ens concedeixi la superació d’aquesta pandèmia. El Papa Francesc ens ha regalat aquesta bella pregària per a l’ocasió:

Oh Maria, Vós resplendiu  sempre en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança.

Nosaltres ens confiam a Vós, Salut dels malalts, que sota la creu vàreu estar associada a el dolor de Jesús, mantenint ferma la vostra fe.

Vós, Salvació de tots els pobles, sabeu de què tenim necessitat i esteim segurs que proveiràs, perquè, com a Canà de Galilea, pugui tornar l’alegria i la festa després d’aquest moment de prova.

Ajudau-nos, Mare de l’Armor Diví, a conformar-nos a la voluntat del Pare i a fer el que ens dirà Jesús, que ha pres sobre si els nostres patiments i ha carregat els nostres dolors per conduir-nos, a través de la creu, a l’alegria de la resurrecció.

Sota el vostre mantell ens emparam, Santa Mare de Déu. Escoltau les nostres pregàries en tota necessitat No menyspreeu  les nostres súpliques als qui travessem aquesta prova i  alliberau-nos de tot pecat,  Verge gloriosa i beneïda”.

Ciutadella de Menorca, 13 de març de 2020

13-03-2020 – COMUNICADO DEL OBISPADO DE MENORCA

En cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, tanto del Gobierno de España como del Govern Balear, destinadas a combatir la expansión del coronavirus COVID 19, el Obispado de Menorca considera necesario tomar las siguientes medidas:

1.- Se mantienen las celebraciones litúrgicas y sacramentales, a saber, Misas, bodas, funerales, confesiones, etc. con la salvedad de respetar las indicaciones de las autoridades sanitarias en el sentido de no superar 1/3 del aforo y respetar las distancias de seguridad. Rogamos por ello que se eviten estas celebraciones en espacios pequeños y que en actos como la confesión individual se adopten las debidas precauciones.

2.- Mantenemos las medidas que en su momento se anunciaron en relación con la celebración de la Eucaristía: retirar el agua bendita de las pilas de nuestras iglesias; realizar el signo de la paz con una inclinación de cabeza; no dar a besar imágenes y cruces. Al mismo tiempo, se recomienda recibir la comunión en la mano. Recordamos a los sacerdotes y ministros extraordinarios de la comunión la necesidad de lavarse las manos con jabón y usar gel desinfectante antes y después de distribuir la Sagrada comunión.

3.- Aconsejamos a las personas mayores o pertenecientes a grupos de riesgo que eviten acudir a las celebraciones eucarísticas en las parroquias y opten por seguirlas a través de otros medio como la radio o la televisión. Cuando no se puede recibir la Sagrada Comunión, se puede realizar una comunión espiritual.

4.- Se suprimen las catequesis durante el tiempo en que no haya clase en los centros docentes. Invitamos a los párrocos y catequistas a ofrecer a los padres las indicaciones y material necesario para que sean ellos los que impartan la catequesis a sus hijos.

5.- Se suspenden temporalmente las actividades de carácter pastoral como conferencias, reuniones de oración, encuentros o convivencias. En el ámbito diocesano quedan suspendidos, entre otros,  los Ejercicios Espirituales (EMD), el encuentro de jóvenes y adolescentes en el Toro, el encuentro de voluntariado de Cáritas diocesana y la iniciativa 24 horas para el Señor (Ciutadella, Es Mercadal, Mahón), las charlas cuaresmales de Ciutadella, la Conferencia i Jornada organizada por el Centro de Orientación Familiar, el Viacrucis itinerante de Ciutadella, el encuentro de clubs cristianos. Así mismo queda suspendida la visita pastoral del Sr. Obispo a la parroquia de San Bartomeu de Ferreríes.

6.- Se ordena el cierre temporal de las casas de colonias que la Diócesis gestiona, hasta que la autoridad sanitaria considere oportuno que se reanude la actividad habitual.

7.- Conforme evolucione la situación y siempre siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, se comunicarán las medidas oportunas ante la próxima Semana Santa.

8.- Rogamos que los templos permanezcan abiertos, para facilitar la visita al Santísimo y la oración personal. Invitamos a los fieles a vivir la Cuaresma en oración, silencio y cercanía a los enfermos.

9.- Invitamos a rezar tanto pública como privadamente para que se detenga el avance de esta epidemia, orando por la salud de los enfermos y por sus familias. Pedimos que, en todas las Misas, se incluya una petición por esta intención.

Encomendamos a la Madre de Dios, salud de los enfermos, para que pronto nos conceda la superación de esta pandemia. El Papa Francisco nos ha regalado esta hermosa oración para la ocasión:

“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza.

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.

Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas a quienes atravesamos por esta prueba i líbranos siempre de todo pecado, Oh Virgen gloriosa i bendita”.

Ciutadella de Menorca, 13 de marzo de 2020

 

 

05-03-2020 – COMUNICAT DEL BISBAT DE MENORCA

A continuació, els exposem les mesures que recomana seguir el Bisbat de Menorca als fidels cristians, a través del següent comunicat de premsa publicat en català i en castellà:

MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT L’EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS

A Menorca, gràcies a Déu, encara no s’ha diagnosticat cap cas d’infecció per coronavirus.  Però això no ens eximeix de prendre les mesures de prevenció que recomanen les autoritats sanitàries.

Recordam el valor d’exemplaritat al que esteim especialment obligats els ciutadans cristians. Per tant, tots els fidels: clergues, religiosos i laics hem de complir tot allò que es recomana a favor del bé comú de la societat i de les persones, ara mateix les normes d’higiene que afecten tant a les persones com als domicilis.

Dins d’aquest marc de prevenció, fins que no passi aquesta situació, es retirarà l’aigua beneïda de les piques a les nostres esglésies, el signe de la pau es farà amb una inclinació de cap i tampoc es donaran a besar  imatges i creus. Al mateix temps, es recomana rebre la comunió en la mà.

I, sobretot, hem d’insistir en la pregària personal i comunitària perquè es freni  l’avanç del contagi i les persones malaltes recuperin la salut. Ho posam especialment a les mans de Maria, en la seva advocació de “salut dels malats”, perquè tots els seus fill gaudeixin de salut de cós i d’ànima.

Ciutadella de Menorca, 5 de març de 2020

 

05-03-2020 – COMUNICADO DEL OBISPADO DE MENORCA

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS

En Menorca, gracias a Dios, aún no se ha diagnosticado ningún caso de infección y contagio por coronavirus, pero esto no nos exime de tomar las medidas de prevención que recomiendan las autoridades sanitarias.

Recordamos el valor de ejemplaridad al cual estamos especialmente obligados los ciudadanos cristianos. Por tanto, todos los fieles: clérigos, religiosos y laicos, tenemos que cumplir todo aquello que se recomienda a favor del bien común de la sociedad y de las personas, como son las normas de higiene que afectan tanto a las personas como a los domicilios.

Dentro de este marco de prevención, hasta que no pase esta situación, se retirará el agua bendita de las pilas de nuestras iglesias, el signo de la paz se hará con una inclinación de cabeza y no se darán a besar imágenes y cruces. Al mismo tiempo, se recomienda recibir la comunión en la mano.

Y, sobre todo, tenemos que insistir en la oración personal  y comunitaria para frenar el contagio y para que las personas contagiadas recuperen su salud. Ponemos esta situación y nuestras oraciones en manos de María, en su advocación de “salud de los enfermos”, para que todos sus hijos gocen de salud de alma y cuerpo.

Ciutadella de Menorca, 5 de marzo de 2020