Concurs Vocacional

1. Tema : “Batejats i enviats”

2. Objectiu: Percebre que, pel baptisme, hem nascut a la vida de fills de Déu. Conscients de l’amor rebut, no podem treure’ns de sobre la missió que se’ns encomana “és alguna cosa que no puc arrencar del meu ésser si no vull destruir-me. Jo soc una missió en aquesta terra i per això estic en aquest món” EG 273 Confeccionar un cartell a partir de les reflexions que suggereixi el text de Llc 10, 1-12 . Enviats a cada poble, a cada lloc, Jesús ens encomana les actituds bàsiques.
El cartell ha de constar d’una imatge fotogràfica de creació pròpia i una frase amb relació amb el tema proposat per aquesta convocatòria.

3. Poden participar en el concurs al·lots/es de 12 a 16 anys.

4. S’hi poden presentar fins a un màxim de dos cartells inèdits (que siguin personals i no hagin sortit a públic) i realitzats específicament per al concurs.

5. Els cartells s’han de presentar en format digital (JPG), amb la capacitat suficient per a 60 x 40 cm. (no apaïsat) amb un mínim de 300 ppp i amb qualitat suficient.

6. Els cartells s’han de presentar amb les següents
dades de la persona o grup concursant:

 Nom i llinatges

 DNI.

 Parròquia o centre escolar.

 Adreça de correu electrònic

 Data de naixement

 Número de telèfon.

Autorització per a la cessió de dades. ( per descàrrega i enviar emplenat i firmat )

I s’enviaran al següent correu electrònic:
vocacions@bisbatdemenorca.org

7. La data màxima per entregar els cartells serà el:
                        5 d’abril de 2020

8. El jurat estarà format pels membres del Secretariat per a les Vocacions i per algun
membre de l’àrea del laïcat. La decisió del jurat és inapel·lable.

9. L’entrega de premis per conèixer el guanyador/a, es durà a terme a la parròquia o centre escolar al qual pertanyin els membres guanyadors. El dia es concretarà en el transcurs de la reunió del jurat anomenat per a l’elecció dels premis.

10. El cartell guanyador juntament amb els guanyadors d’edicions anteriors, s’exposaran en
el Seminari Diocesà de Menorca i es remetrà còpia a totes les parròquies de la Diòcesi.

11. La dotació del premi és de 100 euros en material informàtic.

12. Els cartells es podran utilitzar de la manera que el Secretariat ho cregui convenient, amb la menció, sempre, de l’autor o els autors.

13. El jurat resoldrà qualsevol supòsit no previst en aquestes bases.

14. Les persones que hi participin es responsabilitzen de complir les disposicions vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge, i declaren de forma responsable que la difusió o la reproducció de l’obra en el marc de la promoció i la informació d’aquest concurs no lesiona ni perjudica cap dret de la persona concursant ni de terceres persones, i signaran un document que s’adjuntarà a aquestes bases.

15. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Organitza:
Secretariat Diocesà per a les Vocacions.