Concurs Vocacional 2021

Concurs Vocacional de Cartells i videos

 

1. Tema : “Cridats a un servei Samarità”

2. Objectiu: Aprofundir en les actituds del Bon Samarità. (Llc 10, 25-37) per entendre a quin servei esteim cridats. Aquest relat ens interpel·la i ens demana de ser sensibles per a mirar el món ferit que ens envolta, per implicar-nos i cercar solucions, per fer-nos propers als altres i no passar de llarg altivament, amb excuses o prejudicis. “Potser veim, però ignoram, miram i no feim res. Ignorar el sofriment de l’home és ignorar Déu “. (Homilia Papa Francesc 28-04-20) Confeccionar un cartell o vídeo pensant també “en que cada dia ens ofereix una nova oportunitat, i com al viatger ocasional d’aquesta paràbola, només ens cal el desig gratuït de ser constants i incansables en la tasca d’incloure, integrar i alçar al caigut “(FT 77).
El cartell ha de constar d’una imatge fotogràfica i una frase o joc de paraules amb relació amb el lema del concurs. I si n’és el cas, el vídeo ha de ser de creació pròpia i màxim d’1’5 minuts.

3. Poden participar en el concurs al·lots/es de 12 a 16 anys.

4. S’hi poden presentar fins a un màxim de dos cartells o vídeos inèdits (que siguin personals i no hagin sortit a públic) i realitzats específicament per al concurs.

5. Els cartells s’han de presentar en format digital (JPG), amb la capacitat suficient per a 60 x 40 cm. (no apaïsat) amb un mínim de 300 ppp i amb qualitat suficient.
En en cas d’elegir el format vídeo, aquest, ha de ser com a màxim d’1’5 minuts. I amb un format compatible i de bona resolució.

6. Els cartells s’han de presentar amb les següents dades de la persona o grup concursant:

nom i llinatges

DNI

data de naixement

número de telèfon

adreça de correu electrònic

I s’enviaran al següent correu electrònic: vocacions@bisbatdemenorca.org

7. La data màxima per entregar els cartells serà el: 10 de març de 2021 .

8. El jurat estarà format pels membres del Secretariat per a les Vocacions i per algun membre de l’àrea del laïcat.
La decisió del jurat és inapel·lable.

9. L’entrega de premis per conèixer el guanyador/a, es durà a terme a la parròquia o centre escolar al qual pertanyin els membres guanyadors. El dia es concretarà en el transcurs de la reunió del jurat anomenat per a l’elecció dels premis.

10. El cartell guanyador juntament amb els guanyadors d’edicions anteriors, s’exposaran en el Seminari Diocesà de Menorca i es remetrà còpia a totes les parròquies de la Diòcesi.

11. La dotació del premi és de 100 euros en material informàtic. A cada una de les categories.

12. Els cartells es podran utilitzar de la manera que el Secretariat ho cregui convenient, amb la menció, sempre, de l’autor o els autors.

13. El jurat resoldrà qualsevol supòsit no previst en aquestes bases.

14. Les persones que hi participin es responsabilitzen de complir les disposicions vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge, i declaren de forma responsable que la difusió o la reproducció de l’obra en el marc de la promoció i la informació d’aquest concurs no lesiona ni perjudica cap dret de la persona concursant ni de terceres persones, i signaran el document que s’adjuntarà a aquestes bases.

15. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

DESCARREGA  L’AUTORITZACIÓ (aquest document s’ha d’adjuntar a l’obra)

 

Organitza:
Secretariat Diocesà per a les Vocacions.

Hits: 231