Viure intensament la Setmana Santa. Homilia de diumenge de Rams del Bisbe Francesc

La Setmana Santa és temps de pregària més intensa, de participar en la litúrgia que ofereix l’Església i de deixar que la gràcia de Déu vagi transformant les nostres vides.

El Sr. Bisbe Mons. Francesc Conesa va convidar en la seva homilia de Diumenge de Rams a viure-la intensament. Llegiu la versió completa a:

HOMILIA DIUMENGE DE RAMS, Catedral de Menorca, abril 14 de 2019

Amb la lectura d’aquest Evangeli entram en la Setmana Santa. De la mateixa manera que Jesús va ser rebut a Jerusalem per la multitud, també vol ser rebut per nosaltres durant aquests dies. Comencam una setmana en la qual som cridats a viure els misteris centrals de la nostra fe. És important que la visquem intensament i que ho feim amb recolliment.
La gent encatifava amb mantells el camí per on passava Jesús i l’aclamava amb palmes i rams reconeixent que era el Messies i cridant: “Beneït el qui ve en nom del Senyor”. Nosaltres també podem acollir el Senyor en les nostres vides, deixar que entri en la nostra consciència, en els nostres pensaments i desitjos. No es necessari tenir-li por, perquè no ve com a rei poderós, sinó muntat en un humil ase. Ve a curar el nostre cor, ve carregat de perdó i de salvació. Beneït sigui Jesús, qui ve en nom del Pare Déu per omplir-nos del seu amor!

Acabam d’escoltar el relat impressionant de la passió de Jesucrist segons sant Lluc. És una narració que ens convida a la reflexió i a la contemplació. Us convit a llegir-la de manera pausada a casa vostra, deixant que Jesucrist parli a la nostra vida, intentant comprendre el que significa per a nosaltres la passió i mort del Senyor.
Una clau de lectura de la passió de Jesucrist és contemplar-la com la manifestació més gran de l’amor que Déu ens té. Sant Lluc s’esforça en el seu relat per fer-nos comprendre l’actitud misericordiosa de Jesús durant tot aquell terrible suplici. Jesús és l’home innocent que respon a la injustícia de la creu amb misericòrdia i compassió. Anem a fixar-nos en quatre detalls que apareixen en aquest evangelista.

El primer és l’escena de la negació de Pere. Mentre que Pere està repetint que no coneix Jesús, diu l’evangelista que “el Senyor, girant-se, li va dirigir una mirada a Pere, i Pere es recordà de les paraules que el Senyor li havia dit”. L’escena és impressionant, perquè Jesús ha estat violentament detingut i, mentre és conduït a casa del gran sacerdot, mira amb ulls d’amor a aquest Pere que li està negant. I diu l’Evangeli que llavors Pere “plorà amargament”.
La segona escena té lloc en el camí del Calvari i es contada només per aquest evangelista. És la trobada de Jesús amb les dones que ploraven per la seva desgràcia. L’escena és de nou sorprenent. Jesús assotat i humiliat, carregat amb la creu, troba temps per consolar aquelles dones que ploren: “No ploreu per mi, ploreu per vosaltres i pels vostres fills”. Ni tan sols en aquest moment deixa de manifestar misericòrdia. I Jesús les convida a unir-se a ell en oració per la ciutat santa.
Les dues darreres escenes tenen lloc a la creu, on Jesús segueix manifestant el seu amor i compassió per tots. Només Lluc ens explica el detall que, una vegada crucificat, les seves primeres paraules van ser demanant el perdó per als seus botxins: “Pare, perdona’ls, perquè no saben el que fan”. Jesús els excusa davant el Pare i diu que no saben el que fan. No puc pensar en una manifestació més gran d’amor que aquesta. Jesús ens fa entendre d’aquesta manera que només el perdó és font de vida.La darrera escena té lloc a continuació i és el diàleg de Jesús amb el bon lladre. Aquell delinqüent, ajusticiat al costat de Jesús, va tenir el valor de demanar-li que li acollís en el regne. I Jesús, ple de compassió, li va dir: “avui seràs amb mi al paradís”. El lladre va ser perdonat per pura gràcia. Amb la seva mort, Jesús obre les portes del paradís per a l’home i el bon lladre serà el primer en participar de la seva victòria.

Demanem al Senyor que la lectura i meditació de la passió ens torni misericordiosos com Ell: que ens doni mirada de misericòrdia, un cor compassiu, generositat en el perdó i confiança en l’ésser humà. Que la passió del Senyor ens ompli a tots del seu amor. Precisament en una oració d’aquesta missa demanarem al Pare que per la passió del seu Fill ens concedeixi “la misericòrdia que no mereixen els nostres pecats” (orac. Sobre ofrenes).

HOMILÍA DOMINGO DE RAMOS (C) Catedral de Menorca, 14 de abril de 2019

Con la lectura de este Evangelio entramos en la Semana Santa. Del mismo modo que Jesús fue recibido en Jerusalén por la multitud, también quiere ser recibido por nosotros durante estos días. Comenzamos una semana en la que somos llamados a vivir los misterios centrales de nuestra fe. Es importante que la vivamos intensamente y que lo hagamos con recogimiento. La Semana Santa es tiempo de oración más intensa, de participar en la liturgia que ofrece la Iglesia y de dejar que la gracia de Dios vaya transformando nuestras vidas.
La gente alfombraba con mantos el camino por donde pasaba Jesús y le aclamaba con palmas y ramos reconociendo que era el Mesías y gritando: “Bendito el que viene en nombre del Señor”. Nosotros también podemos acoger al Señor en nuestras vidas, dejar que entre en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos y deseos. No hay que temerle, porque no viene como rey poderoso, sino montado en un humilde borrico. Viene a sanar nuestro corazón, viene cargado de perdón y de salvación. ¡Bendito sea Jesús, que viene en nombre del Padre Dios para llenarnos de su amor!

(Homilía)
Acabamos de escuchar el relato impresionante de la pasión de Jesucristo según san Lucas. Es una narración que nos invita a la reflexión y a la contemplación. Os invito a leerla de manera pausada en vuestra casa, dejando que Jesucristo hable a nuestra vida, intentando comprender lo que significa para nosotros la pasión y muerte del Señor.
Una clave de lectura de pasión de Jesucristo es contemplarla como la manifestación más grande del amor que Dios nos tiene. San Lucas se esfuerza en su relato por hacernos comprender la actitud misericordiosa de Jesús durante todo aquel terrible suplicio. Jesús es el hombre inocente que responde a la injusticia de la cruz con misericordia y compasión. Vamos a fijarnos en cuatro detalles que aparecen en este evangelista.
El primero es la escena de la negación de Pedro. Mientras que Pedro está repitiendo que no conoce a Jesús, dice el evangelista que “el Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho”. La escena es impresionante, porque Jesús ha sido violentamente prendido y, mientras es conducido a casa del sumo sacerdote, mira con ojos de amor a ese Pedro que le está negando. Y dice el Evangelio que entonces Pedro “lloró amargamente”.
La segunda escena tiene lugar en el camino del Calvario y la cuenta sólo este evangelista. Es el encuentro de Jesús con las mujeres que lloraban por su desgracia. La escena es de nuevo sorprendente. Jesús azotado y humillado, cargado con la cruz, encuentra tiempo para consolar a aquellas mujeres que lloran: “No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos”. Ni siquiera en ese momento deja de manifestar misericordia. Y Jesús las invita a unirse a él en oración por la ciudad santa.
Las dos últimas escenas tienen lugar en la cruz, donde Jesús sigue manifestando su amor y compasión por todos. Sólo Lucas nos cuenta el detalle de que, una vez crucificado, sus primeras palabras fueron pidiendo el perdón para sus verdugos: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Jesús los excusa ante el Padre y dice que no saben lo que hacen. No puedo pensar en una manifestación más grande de amor que esta. Jesús nos hace entender de esta manera que sólo el perdón es fuente de vida.
La última escena tiene lugar a continuación y es el diálogo de Jesús con el buen ladrón. Aquel delincuente, ajusticiado junto a Jesús, tuvo el valor de pedirle que le acogiera en el reino. Y Jesús, lleno de compasión, le dijo: “hoy estarás conmigo en el paraíso”. El ladrón fue perdonado por pura gracia. Con su muerte, Jesús abre las puertas del paraíso para el hombre y el buen ladrón será el primero en participar de su victoria.
Pidamos al Señor que la lectura y meditación de la pasión nos vuelva misericordiosos como Él: que nos dé mirada de misericordia, un corazón compasivo, generosidad en el perdón y confianza en el ser humano. Que la pasión del Señor nos llene a todos de su amor. Precisamente en una oración de esta misa pediremos al Padre que por la pasión de su Hijo nos conceda “la misericordia que no merecen nuestros pecados” (orac. sobre ofrendas).