Objectiu Pastoral

OBJECTIU PASTORAL DIOCESÀ CURS 2023-2024

 “La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima” (Fets, 4, 32)

*Acompanyar amb la pregària i la reflexió el procés sinodal aprofundint en el contingut del document de treball (“Instrumentum laboris”).

*Treballar perquè els organismes diocesans funcionin “sinodalment”, aprofitant la seva renovació que tindrà lloc durant el primer trimestre del curs.

*Aprofundir en el contingut de les següents Constitucions del Concili Vaticà II, com a context dels processos sinodals: Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum i Gaudium et Spes, dedicant un trimestre a cadascun d’aquests documents.

OBJETIVO PASTORAL DIOCESANO CURSO 2023-2024

La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma” (Hechos, 4, 32)

*Acompañar con la oración y la reflexión el proceso sinodal profundizando en el contenido del documento de trabajo (“Instrumentum laboris”).

*Trabajar para que los organismos diocesanos funcionen “sinodalmente”, aprovechando su renovación que tendrá lugar durante el primer trimestre del curso.

*Profundizar en el contenido de las siguientes Constituciones del Concilio Vaticano II, como contexto de los procesos sinodales: Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum y Gaudium et Spes, dedicando un trimestre a cada uno de estos documentos.

Hits: 126