ORGANIGRAMA

Bisbat de Menorca: Carrer Cal Bisbe, 8 – 07760 Ciutadella de Menorca – Tel.  971380343

 


Mons. Francesc Conesa Ferrer
Bisbe de Menorca

bisbe@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

VICARIA GENERAL i JUDICIAL
Mn. Gerard Villalonga Hellín

vicarigeneral@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

CANCELLER SECRETARI GENERAL 
Mn. Jaume Ametller Pons

cansellersecretari@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

NOTARI
Mn. Francesc Triay

notari@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

ARXIPRESTS DIOCESANS
Ciutadella
Mn. Joan Bosco Faner

Centre
Mn. Joan Febrer

Maó
Mn. Joan Tutzó

DELEGACIONS DIOCESANES
.

COL.LEGI DE CONSULTORS

Mn. Gerard Villalonga Hellín.

Mn. Joan Febrer Rotger, Degà

Mn. Joan Bosco Martí Marqués

Mn. Llorenç Sales Barber

Mn. Joan Bosco Faner Bagur

Mn. Joan Miquel Sastre Preto

(Decret de 9 de març de 2017)

CONSELL DE PRESBITÈRI

Article 5. Atès el número reduït de sacerdots a la nostra Diòcesi i d’acord amb les prescripcions dels cànons 497-499, constitueixen el Consell Presbiteral els sacerdots designats segons les normes d’aquests Estatuts:

  • Tots els preveres seculars incardinats a la Diòcesi;
  • Tots els preveres seculars no incardinats a la Diòcesi i tots els preveres membres d’un institut religiós o d’una societat de vida apostòlica, que resideixin a la Diòcesi i que exerceixin algun ofici en bé de la Diòcesi. (Dels Estatuts del Consell Presbiteral, aprovats pel Sr. Bisbe el dia 2 de febrer de 2017)

CONSELL DIOCESÀ DE PASTORAL

Mons. Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca

Mn. Gerard Villalonga Hellín, Vicari General.

Mn. Joan Bosco Faner BagurDelegat Àrea del’Anunci

Mn. Joan Febrer Rotger, Delegat Àrea de Formació i espiritualitat.

Mn. Joan M. Mercadal Victory (Diaques permanents)

Mn. Guillem Ferrer Monjo, Delegat Àrea de Pastoral Social.

Mn. Antoni Fullana Marqués, Delegat Àrea Mitjans de Comunicació.

Mn. Bosco Faner, Arxiprest de Ciutadella.

Mn. Joan Tutzó, Arxiprest de Maó.

Sr. Joan Mir, Ecònom Diocesà.

Ramón Vera Peralta, representant dels religiosos varons.

Gna. Ana Capellán Velasco, representant de les religioses (social)

Gna . Ana Edo Breto, representant de les religiosos (ensenyament)

Sr. Antonio Fernando Villalonga Sintes (Arxiprestat  de Maó)

Sra. Paula Díaz Garcia  (Arxiprestat  de Maó)

Sra. Fuensanta Martínez Catchot (Arxiprestat del Centre)

Sr. José Luis Moll Jover (Arxiprestat del Centre)

Sra. Margarita Campins Pons (Arxiprestat de Ciutadella)

Sra. Carmen d’Amato (Arxiprestat de Ciutadella)

Sr. Alejandro Río Carreras (Anunci)

Sra.  Bel Serra Giménez (Espiritualitat i Formació)

Sr. Rafel Enrich Calafat (Pastoral Social)

Sr. Miquel Àngel Limón Pons (Mitjans de Comunicació)

Sr. Miquel  Juan Ballester Pons (designació del Sr. Bisbe)

Sr. Xavier Llopis Gomila  (designació del Sr. Bisbe)

Sr. Joan Franco Seguí (designació del Sr. Bisbe)

Comissió Permanent

Mons. Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca (President)

Mn. Gerard Villalonga Hellín, Vicari General. (Moderador)

Sr. Miquel Àngel Limón Pons (Secretari)

Sr. Joan Tutzó (Arxiprest)

Sr. Antoni Fullana Marqués (Delegat d’Àrea)

Gna. Ana Edo Greto (Religiosa)

Sra. Isabel Serra Giménez (Laica)

Sr. José Luis Moll Jover (Laic)

Sr. Joan Franco Seguí (Laic)

CONSELL D’ECONOMIA

COMISSIÓ DE PATRIMONI

ADMINISTRACIÓ DIOCESANA

Ecònom Diocesà
Sr. Joan Mir Llorens

econom@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

Administratiu
Sr. Pedro Capó Trias

comptabilitat@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

Administrativa
Sra. M. Ignasia Gener Fernández.

secretaria@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

Cursor
Sr. Alvaro Hurtado Hurtado

.