“Sínode” és una paraula antiga molt venerada per la tradició de l’Església. El seu significat s’associa amb els continguts més profunds de la Revelació. Indica el camí que recorren junts els membres del Poble de Déu. Remet per tant al Senyor Jesús que es presenta a si mateix com “el camí, la veritat i la vida” (Jn 14,6), i al fet que els cristians, els seus seguidors, en el seu origen van ser anomenats «els deixebles de camí».

El Sínode dels Bisbes o sínode episcopal és una assemblea de bisbes escollits de les diferents regions del món, que es reuneixen en ocasions determinades per fomentar la unió estreta entre el Romà Pontífex i els Bisbes.

Es tracta d’una institució eclesial antiga, que va ser revitalitzada pel Concili Vaticà II. A diferència dels concilis, que tenen capacitat per a definir dogmes i legislar (sempre en comunió amb el Sant Pare), els sínodes són només consultius i tenen per missió primària assessorar el Papa en el tema proposat.

El Papa Francesc ha convocat quatre d’aquestes assemblees que han tractat sobre l’evangelització, la família, els joves i l’Amazònia, i han estat el fonament de les exhortacions Amoris Laetitia, Christus vivit, i Estimada Amazònia.

L’últim Sínode convocat, i que ara comença els seus treballs preliminars, ha de tractar sobre el funcionament propi de l’Església, amb tres paraules claus: comunió, participació i missió.

 

ACTUALITZACIÓ 2023-02-05

Principals conclusions de l’Assemblea Sinodal

El dissabte 14 de gener va tenir lloc l’Assemblea Diocesana Sinodal, després de rebre el Document de l’Etapa Continental del Sínode (2021-2024).

Hem constatat la coherència entre les nostres aportacions de la fase diocesana, que ja havíem vist en la Síntesi Nacional, i les que sorgeixen després de compartir les de tot el món. Les Paraules clau del Sínode: comunió, participació i missió ressonen en les respostes de les persones i els grups, a Menorca i arreu del món.

Pel que fa a la comunió, hem d’aprofundir en l’eclesiologia del Concili Vaticà II i organitzar a tots els nivells una formació permanent que ens ajudi a conèixer la naturalesa profunda de l’Església.

Referent a la participació, basada en la consciència de la dignitat baptismal, es demana que els organismes de l’estructura de l’Església siguin autènticament sinodals, no merament consultius, i que s’incorpori la dona en total igualtat a la vida de l’Església, sense excloure ningú.

En relació amb la missió, els cristians europeus s’han de considerar deixebles missioners que, a partir del testimoni i de la paraula, han de presentar l’anunci de l’Evangeli d’una manera atractiva. Que a Europa ja superem una església de manteniment i conservació per convertir-nos en una Església missionera, on l’acolliment i l’acompanyament pastoral siguin la preferència.

A la majoria de les Diòcesis el procés de transformació cap a la sinodalitat ja està en marxa, fent camí cap a una profunda renovació de l’Església que el moment actual ens demana.

Joan M. Mercadal Victory
Persona de Contacte Equip Sinodal Diocesà

ACTUALITZACIÓ 2022-12-27

La Secretaria General del Sínode ha proposat una nova consulta a les Esglésies locals, en el procés de la Fase Continental. A Menorca esteim preparant una Assemblea per al dissabte 14 de gener de 2023, i un treball previ per als integrants dels grups sinodals de les comunitats, i altres persones que vulguin fer aportacions.

 Aquesta Assemblea tindrà lloc el 14 de gener al matí al Seminari Diocesà, a Ciutadella. Serà una trobada, entre les 10.30 i les 13.30 h aproximadament, on, en grups, respondrem a les tres qüestions plantejades. Serà una trobada oberta a qui vulgui venir, però hi són especialment convocats els secretaris/coordinadors dels grups sinodals de la fase diocesana i aquelles persones que han format part del darrer Consell Diocesà de Pastoral, així com els preveres, els diaques i els religiosos i religioses de la nostra diòcesi.

 A continuació, adjuntam 3 documents per a preparar aquesta nova consulta del Sínode:

 -Resum del document de l’Etapa Continental del Sínode.

 -Materials per a preparar a l’Assemblea Diocesana de la Fase Continental del Sínode.

 -Document Etapa Continental del Sínode (versió extensa).

 

 

PRESENTACIÓ SÍNODE DELS BISBES 2021-2023 – Fase sinodal diocesana

 

Materiales para descargar / Materials per descàrrega:

 

Subsidio litúrgico / Subsidi litúrgic

 

Oración Adsumus / Oració Adsumus

 

Trípticos / Tríptics

 

Guia de Trabajo / Guia de Treball  –  (presentación)

  

Guia de Trabajo / Guia de Treball  –  (libreto)

 

Guía de trabajo con jóvenes Menorca y hoja del participante / Guia de treball amb joves Menorca i full del participant

Guia

 

hoja participante / full participant

 

Materiales de ayuda / materials d’ajuda

 

 

 

Documento preparatorio Inicial / Document preparatori Inicial
Castellà:
https://www.synod.va/es/news/documento-preparatorio1.html
Català:
http://giec.tarraconense.cat/wp-content/uploads/sites/97/2021/09/Document-preparatori.pdf

Vademècum
Castellà
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/Vademecum-ES-FULL.pdf

Podreu trobar els documents més importants i materials per a la reflexió:
https://www.synod.va/es.html
https://laicos.conferenciaepiscopal.es/Sinodo/ 

Clica en el següent enllaç per llegir les conclusions de la Fase Diocesana del Sínode dels Bisbes a Espanya:

Síntesi de la fase diocesana del Sínode 2021-2023

 

-Escrits al full dominical 

2022-06-19 Reptes per a l’Església: Corresponsables en la Missió

“La sinodalitat permet a tot el Poble de Déu caminar junts, en escolta de l’Esperit Sant i de la Paraula de Déu, per a participar en la missió de l’Església en la comunió que Crist estableix entre nosaltres. En definitiva, el caminar junts és la forma més eficaç de manifestar i posar en pràctica la naturalesa de l’Església com a Poble de Déu pelegrí i missioner (DP, 1).

Tot el Poble de Déu comparteix una dignitat i una vocació comunes a través del Baptisme. Tots esteim cridats, en virtut del nostre Baptisme, a participar activament en la vida de l’Església. A les
parròquies, en les petites comunitats cristianes, en els moviments de laics, en les comunitats religioses i en altres formes de comunió, dones i homes, joves i ancians, tots esteim convidats a escoltar-nos els uns als altres, per sentir els impulsos de l’Esperit Sant, que ve a guiar els nostres esforços humans, introduint vida i vitalitat a l’Església i portant-nos a una comunió més profunda per a la nostra missió en el món. Mentre l’Església emprèn aquest viatge sinodal, hem de fer tot el possible per arrelar en experiències d’autèntica escolta i discerniment, encaminant-nos a convertir-nos en l’Església que Déu ens crida a ser”.

Ens hem de demanar com acompanyen les comunitats els membres que prenen compromisos fora de la comunitat (compromís social i polític, ensenyament, cultura, mitjans de comunicació,
etc.) Massa vegades només pensem en el compromís dins les pròpies comunitats

 

2022-05-22 Reptes per a l’Església: Celebrar junts

L’assemblea eucarística és la font i l’exemple de l’espiritualitat de comunió. S’hi manifesten els elements específics de la vida cristiana. La invocació de la Trinitat: L’assemblea eucarística comença amb la invocació de la Santíssima Trinitat i amb la certesa de la presència de Crist: «On n’hi ha dos o més reunits en el meu nom, jo som allí enmig d’ells».

La reconciliació: L’assemblea eucarística propicia la comunió mitjançant la reconciliació amb Déu i amb els germans. L’acte penitencial celebra l’amor misericordiós del Pare i expressa la voluntat de no seguir el camí de la divisió causada pel pecat, sinó el de la unitat.

L’escolta de la Paraula de Déu: A l’assemblea eucarística s’escolta la Paraula per a rebre el missatge i il.luminar amb ell el camí. S’aprèn a escoltar la veu de Déu meditant l’Escriptura, especialment l’Evangeli, celebrant els sagraments, sobretot l’Eucaristia, acollint els germans, especialment els pobres.

La comunió: L’Eucaristia «crea comunió i propicia la comunió» amb Déu i amb els germans. Originada en Crist mitjançant l’Esperit Sant, la comunió és participada per homes i dones que tenen la mateixa dignitat de Batejats.

La missió: Som enviats. La comunió realitzada per l’Eucaristia impulsa cap a la missió. El qui participa del Cos de Crist està cridat a compartir l’alegre experiència amb tots. Quan celebrem junts, hem de ser conscients que no és un acte personal, sinó comunitari, amb el qual Jesús, amb la seva mort i resurrecció s’uneix a nosaltres i ens reconcilia amb el Pare.

2022-05-08 Reptes per a l’Església: Caminar junts

La sinodalitat representa el camí principal per a l’Església, cridada a renovar-se sota l’acció de l’Esperit i gràcies a l’escolta de la Paraula. La capacitat d’imaginar un futur divers per a l’Església i per a les institucions a l’altura de la missió rebuda depèn, en gran part, de la decisió de començar a posar en pràctica processos d’escolta, de diàleg i de discerniment comunitari, en els quals tots i cadascun puguin participar i contribuir.

Al mateix temps, l’opció de “caminar junts” és un signe profètic per a una família humana que té necessitat d’un projecte compartit, capaç d’aconseguir el bé de tots. Una Església capaç de comunió i de fraternitat, de participació i de subsidiarietat, en la fidelitat a allò que s’anuncia, podrà situar-se al costat dels pobres i dels últims i prestar-los la pròpia veu.

Per a “caminar junts” és necessari que ens deixem educar per l’Esperit en una mentalitat vertaderament sinodal, entrant amb audàcia i llibertat de cor en un procés de conversió sense el qual no serà possible la «perenne reforma, de la qual l’Església mateixa, com a institució humana i terrenal, té sempre necessitat » (UR, n. 6; cf. EG, n. 26)”. (Document preparatori, 9)

El primer que ens fa falta per a caminar junts, escoltant l’Esperit, mostrant al món que és possible la comunió i la fraternitat, és voler fer-ho, obrint el cor a l’impuls de l’Esperit. Per a fer un viatge, per llarg que sigui, cal fer sempre una primera passa

 

2022-04-10  Les paraules clau: Missió

L’Església existeix per a evangelitzar, per a continuar escampant el missatge de Jesús i el seu Evangeli a totes les persones del món, també als que, entre nosaltres, viuen lluny d’aquest Evangeli. Mai ens podem centrar en nosaltres mateixos. La nostra missió és testimoniar l’amor de Déu enmig de tota la família humana.

Aquest procés sinodal té una profunda dimensió missionera, perquè el seu objectiu es permetre a l’Església testimoniar millor l’Evangeli, especialment amb aquells que viuen a les perifèries espirituals, geogràfiques i existencials del nostre món. La sinodalitat és un camí a través del qual l’Església pot complir amb més bons fruits la seva missió d’evangelització en el món, com a llevat al servei de l’arribada del Regne de Déu a tots els racons de la societat i del món.

És, evidentment, l’Esperit qui empeny la missió, qui crida a la participació, qui ens agermana en la comunió, per tal de dur a terme l’evangelització del món. Enviat per Crist, l’esperit no tan sols confirma la continuïtat de l’Evangeli de Jesús, sinó que il·lumina les profunditats sempre noves de la Paraula de Déu i inspira les decisions necessàries per a sostenir el camí de l’Església.

La tasca evangelitzadora, encomanada a tots els batejats, ha de néixer de la comunió i ha de ser participada per tots. D’aquí les tres paraules clau: comunió, participació i missió, sense ordre jeràrquic entre elles, una vinculada amb les altres dues

2022-03-13  Les paraules clau: Participació

El Sínode és una crida a la participació de tots els que pertanyen al Poble de Déu –laics i laiques, consagrats i consagrades, ordenats- perquè es comprometin en l’exercici d’escolta profunda i respectuosa dels demés.

Aquesta actitud crea un espai per a escoltar junts l’Esperit Sant i guia les nostres aspiracions en benefici de l’Església. La participació es basa en que tots els fidels estan qualificats i cridats a servir-se uns als altres a través dels dons que cadascú ha rebut de l’Esperit Sant. En una Església sinodal, tota la comunitat, en la rica i lliure diversitat dels seus membres, està cridada a pregar, escoltar, analitzar, dialogar, discernir i aconsellar per a prendre decisions pastorals que corresponguin el màxim possible a la voluntat de Déu.

Hem de fer esforços per a integrar en aquesta participació els que generalment queden als marges o queden –o se senten- exclosos de les nostres convocatòries. Infants i joves, migrants, ancians, pobres, malalts han de ser especialment atesos i cridats a participar en aquest Sínode i en tota la vida de l’Església.

Als organismes consultius que existeixen en les nostres comunitats –consells parroquials, diocesà, presbiteralse’ls demana de manera particular la seva aportació, des de la seva experiència sinodal. També a altres realitats eclesials –moviments, associacions, confraries i germandats- poden fer les seves aportacions. Qui vulgui compartir la seva reflexió a títol personal, també ho pot fer. S’ha habilitat una adreça de correu electrònic: sinode@bisbatdemenorca.org

2022-02-13   Les paraules clau: Comunió (I)

Les tres dimensions del Lema del Sínode són la Comunió, la Participació i la Missió. Aquestes tres dimensions estan profundament interrelacionades. Són els pilars vitals d’una Església sinodal. No hi ha ordre jeràrquic entre elles, sinó que cada una enriqueix i orienta les altres dues. Existeix una relació dinàmica que s’ha d’articular tenint en consideració els tres termes.

Comunió. Déu reuneix els nostres pobles, distints, però amb una mateixa fe, per mitjà de l’aliança que ofereix al seu poble. La comunió que compartim troba les seves arrels més profundes en l’amor i la unitat de la Trinitat. Crist ens reconcilia amb el Pare i ens uneix entre nosaltres en l’Esperit Sant. Junts ens inspirem en l’escolta de la Paraula de Déu, a través de la tradició viva de l’Església i ens basen en el sensus fidei que compartim. Només en l’Esperit podem arribar a la comunió amb els altres, només en el Pare, podem ser germans.

La comunió entre els fidels ha de ser reflex de la unitat de la Trinitat. I aquest esperit ens ha de dur a escoltar l’altre amb amor, en un espai de comunió i de missió en comú. Així, la força de l’Esperit Sant es manifesta de múltiples maneres en tot el Poble de Déu, i a través de la seva paraula i la seva vida. Alhora, el procés sinodal exigirà una renovació de les  estructures per afavorir una comunió encara més profunda.

2022-01-16   Obrir-nos a l’Esperit

El veritable protagonista del Sínode és l’Esperit Sant. És Ell qui guia l’Església, per mitjà de les estructures i institucions que ens han arribat a través dels segles.

Per a “caminar junts” cal que ens deixem educar per l’Esperit en una mentalitat veritablement sinodal, entrant amb audàcia i llibertat de cor en un procés de conversió sense el qual no serà possible la «perenne reforma, de la qual l’Església mateixa,
com a institució humana i terrenal, té sempre necessitat».

L’Esperit de Déu, que il·lumina i vivifica aquest “caminar junts” de l’Església, és el mateix que actua en la missió de Jesús, promès als apòstols i a les generacions dels deixebles que escolten la Paraula de Déu i la posen en pràctica. L’Esperit, segons la promesa del Senyor, no es limita a confirmar la continuïtat de l’Evangeli de Jesús, sinó que il·lumina les profunditats sempre noves de la seva Revelació i inspira les decisions necessàries per sostenir el camí de l’Església.

Hem d’evitar caure en la temptació d’oblidar que som pelegrins i servidors en el camí que Déu ens ha marcat. Els nostres humils esforços d’organització i coordinació estan al servei de Déu que ens guia en el nostre camí. Hem de reconèixer i apreciar la riquesa i la varietat dels dons i dels carismes que l’Esperit distribueix lliurement per al bé de la comunitat i en favor de tota la família humana.

2021-12-19    Per què és especial el Sínode 2023?

En els sínodes anteriors, dedicats a la família, als joves i a l’amazònia, la secretaria General del sínode ja havia convidat les comunitats diocesanes a participar en els treballs de reflexió. llavors, ¿perquè sentim a dir que aquest sínode és diferent?

la novetat és que en aquesta ocasió el procés de consulta es realitza just al començament dels treballs, abans de les reunions sinodals i de la redacció de l’“instrumentum laboris” (eina de treball). en altres ocasions ja hi havia molta feina feta quan es van fer les consultes a les parròquies o a les congregacions.

la intenció del sant Pare en fer-ho així : “un en escolta dels altres; i tots en escolta de l’esperit sant”. el document de preparació del sínode diu: “recordem que la finalitat del sínode i, per tant, d’aquesta consulta, no és produir documents, sinó «fer que germinin somnis, fer florir esperances, estimular la confiança, entreteixir relacions, aprendre els uns dels altres, i crear un imaginari positiu que il.lumini les ments, inflami els cors, doni força a les mans » (Papa Francesc en el discurs inicial del sínode dedicat als joves).

aquest estil de viure és el que proposa el Papa Francesc des de l’inici del seu pontificat quan diu “ una església sinodal és una església “en sortida”, una església missionera, «amb las portes obertes» (eG, n. 46).

2021-11-21    Què és la Sinodalitat?

“Sínodalitat” és la paraula central d’aquest proper Sínode i, encara, no és al diccionari. Té tres accepcions, molt relacionades entre si, però amb diferències.

La sinodalitat designa, sobretot, l’estil peculiar que qualifica la vida i la missió de l’Església expressant la seva naturalesa, com el caminar junts i el reunir-se en assemblea del Poble de Déu convocat pel Senyor Jesús amb la força de l’Esperit Sant per anunciar l’Evangeli. Ha d’expressar-se en la manera ordinària de viure i obrar de l’Església.

D’altra banda, designa aquelles estructures i aquells processos eclesials en què la naturalesa sinodal de l’Església s’expressa en nivell institucional, de cap manera anàloga, en els
diversos nivells de la seva realització: local, regional, universal. Aquestes estructures i processos
estan al servei del discerniment de l’autoritat de l’Església, cridada a indicar, escoltant l’Esperit
Sant, la direcció que s’ha de seguir.

Finalment, la sinodalitat designa la realització puntual d’aquells esdeveniments sinodals en què l’Església és convocada, involucrant de maneres diverses, a nivell local, regional i universal, a tot el Poble de Déu sota la presidència dels bisbes en comunió col•legial i jeràrquica amb el Bisbe de Roma, per discernir el seu camí i qüestions particulars; i per assumir decisions i orientacions per tal de dur a terme la seva missió evangelitzadora. Generalment, les comunitats tenen institucions “sinodals” de comunió i consulta: consells parroquials, consells presbiterals i de Pastoral, etc. que són exemples d’aquest estil de funcionar.

 

Hits: 1311