Comunicat del Bisbat de Menorca amb relació a les pintades a la plaça Menorca de Ciutadella

A continuació, poden llegir el comunicat tant en català com en castellà.

En català:

Amb relació a les pintades de la plaça Menorca de Ciutadella

Vivim en un estat democràtic en què la llibertat d’expressió està regulada per la llei i no es necessari recórrer a mitjans alternatius per exposar les diferents opinions. Per aquesta raó no entenem que es recorri a pintades a les façanes de les esglésies per ofendre els sentiments dels ciutadans catòlics amb frases injurioses.

Aquest incivisme d’alguns no ha d’alterar la percepció objectiva i majoritària que la societat democràtica manté respecte a l’Església. El respecte i la mútua col·laboració regulen les relacions entre les dues esferes.

Actes aïllats no poden fer oblidar la magnífica tasca humanitària que a hores d’ara l’Església està duent a terme contra la pobresa amb una acció capil·lar que arriba fins als últims racons de país a través de les Càritas parroquials.

Des del Bisbat vagi la nostra solidaritat i suport a la comunitat parroquial de St. Esteve de Ciutadella i al seu rector. Ens semblen totalment injustos i inadequats els termes continguts en les pintades i volem animar als feligresos a continuar endavant sense desanimar-se el magnífic treball a favor de tots sense distinció de credos i ideologies.

Al mateix temps, ens preocupa que s’estenguin entre la població aquests sentiments de por, de frustració i indignació, que expressen les pintades. És tasca de tots oferir mitjans per canalitzar adequadament les reivindicacions d’una manera responsable.

També ens provoca dolor llegir altres pintades a la plaça Menorca dirigides contra la societat civil. Insistim en que hi ha altres vies per vehicular el malestar que puguin experimentar alguns.

En castellà:

En relación a las pintadas de la Plaza Menorca de Ciutadella

Vivimos en un estado democrático en el que la libertad de expresión está regulada por la ley y no es necesario recurrir a medios alternativos para exponer las distintas opiniones. Por esta razón no entendemos que se recurra a pintadas en las fachadas de las iglesias para ofender los sentimientos de los ciudadanos católicos con frases injuriosas.

Este incivismo de algunos no debe alterar la percepción objetiva y mayoritaria que la sociedad democrática mantiene con respecto a la Iglesia. El respeto y la mutua colaboración regulan las relaciones entre ambas esferas.

Actos aislados no pueden hacer olvidar la magnífica labor humanitaria que en estos momentos la Iglesia está llevando a cabo contra la pobreza con una acción capilar que llega hasta los últimos rincones del país a través de las caritas parroquiales.

Desde el Obispado vaya nuestra solidaridad y apoyo a la comunidad parroquial de St. Esteve de Ciutadella y a su párroco. Nos parecen totalmente injustos e inadecuados los términos contenidos en las pintadas y les animamos a continuar su magnífica labor a favor de todos sin distinción de credos e ideologías.

Al mismo tiempo, nos preocupa que se extiendan entre la población esos sentimientos de miedo, de frustración e indignación, que expresan las pintadas. Es tarea de todos ofrecer medios para encauzar adecuadamente las reivindicaciones de una manera responsable.

También nos duele leer otras pintadas en la plaza Menorca dirigidas contra la sociedad civil. Insistimos en que existen otros cauces para vehicular el malestar que puedan experimentar algunos.

 

 

 

 

Hits: 81