Primera Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran

Amb motiu de la Primera Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran, el bisbe Mons. Francesc Conesa ens fa arribar una reflexió sobre la importància d’aquesta jornada i convida als fidels a participar a aquesta celebració amb  l’Eucaristia que presidirà el proper 25 de juliol a les 20.30 h a la Catedral de Menorca.

Benvolguts diocesans:

Com sabeu, el Papa Francesc ha decidit instituir en tota l’Església la Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran, que es celebrarà, a partir d’aquest any, el quart diumenge de juliol, prop de la memòria litúrgica dels sants Joaquim i Anna, avis de Jesús. El tema escollit per a aquesta primera jornada és “Jo sóc amb tu tots els dies”. Amb ell es vol expressar la proximitat de l’Església a totes les persones grans, especialment en els temps de pandèmia.

La celebració d’aquesta jornada ens brinda l’ocasió de valorar l’important paper que tenen els majors tant en la societat com en la transmissió de la fe. En el seu missatge per a aquest dia diu el Papa a la gent gran: “ets necessari per a construir, en fraternitat i amistat social, el món de demà”. I recorda també: “la nostra vocació és la de custodiar les arrels, transmetre la fe als joves i cuidar els petits”.

La nostra Diòcesi es suma a aquesta celebració. Amb aquesta finalitat, presidiré una solemne Eucaristia el diumenge 25 de juliol a les 20’30 h. a la Catedral de Menorca, a la qual estan especialment convidades la gent gran, els grups de “Vida Creixent” i tots els qui treballen en la pastoral familiar. Serà ocasió d’agrair la tasca que realitzen els majors i de recordar el seu valor. Esteis convidats també els sacerdots i diaques que tingueu el gust de participar.

Als rectors us deman, per altra banda, que en aquest diumenge tingueu present aquesta Jornada i, si podeu, organitzeu algun acte especial per celebrar-la. A tots us deman que difongueu especialment entre els majors el missatge del Papa, que està dirigit molt directament a ells.

D’altra banda, la Penitenciaria Apostòlica ha concedit la indulgència plenària als que participin en els actes que se celebraran arreu del món amb motiu de la Jornada dels Avis i la Gent Gran i als que aquell dia dediquin un temps a visitar real o virtualment als seus germans grans necessitats o en dificultat (com malalts, abandonats, discapacitats i similars).

Rebeu la meva salutació fratern. Què tingueu un bon estiu,

+Francesc Conesa, bisbe de Menorca


PRIMERA JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y LOS MAYORES

Con motivo de la Primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, el obispo Mons. Francisco Conesa nos hace llegar una reflexión sobre la importancia de esta jornada e invita a los fieles a participar en esta celebración con la Eucaristía que presidirá el próximo 25 de julio a las 20.30 h en la Catedral de Menorca.

Queridos diocesanos:

Como sabéis, el Papa Francisco ha decidido instituir en toda en toda la Iglesia la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se celebrará, a partir de este año, el cuarto domingo de julio, cerca de la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. El tema elegido para esta primera jornada es “Yo estoy contigo todos los días”. Con él se quiere expresar la cercanía de la Iglesia a todas las personas mayores, especialmente en los tiempos de pandemia.

La celebración de esta jornada nos brinda la ocasión de valorar el importante papel que tienen los mayores tanto en la sociedad como en la transmisión de la fe. En su mensaje para este día dice el Papa a los mayores: “eres necesario para construir, en fraternidad y amistad social, el mundo de mañana”. Y recuerda también: “nuestra vocación es la de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños”.

Nuestra Diócesis se suma a esta celebración. Con este fin, presidiré una solemne Eucaristía el domingo 25 de julio a las 20’30 h. en la Catedral de Menorca, a la que están especialmente invitadas las personas mayores, los grupos de “Vida creixent” y cuantos trabajan en pastoral familiar. Será ocasión de agradecer la tarea que realizan los mayores y recordar su valor. Estáis invitados también los sacerdotes y diáconos que tengáis el gusto de participar.

A los párrocos os pido, por otra parte, que en este domingo tengáis presente esta Jornada y, si podéis, organicéis algún acto especial para celebrarla. A todos os ruego que difundáis especialmente entre los mayores el mensaje del Papa, que está dirigido muy directamente a ellos.

Por otra parte, la Penitenciaría Apostólica ha concedido la indulgencia plenaria a quienes participen en los actos que se celebrarán por todo el mundo con motivo de la Jornada de los Abuelos y los Mayores y a quienes ese día dediquen un tiempo a visitar real o virtualmente a sus hermanos mayores necesitados o en dificultad (como enfermos, abandonados, discapacitados y similares). Recibid mi saludo fraterno. Que tengáis un buen verano,

+Francesc, bisbe de Menorca 

Hits: 71