DISPOSICIONS PER A REPRENDRE L’ACTIVITAT PASTORAL DURANT LA DESESCALADA DE LES MESURES RESTRICTIVES EN TEMPS DE PANDÈMIA

DISPOSICIONS PER A REPRENDRE L’ACTIVITAT PASTORAL DURANT LA DESESCALADA
DE LES MESURES RESTRICTIVES EN TEMPS DE PANDÈMIA

Davant la pròxima represa progressiva de l’activitat pastoral en les nostres parròquies, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i les mesures de prevenció assenyalades per la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola, us presentam un conjunt de mesures que hem de prendre per tal d’impedir que es posi en perill un bé bàsic com la salut.

Aquestes mesures han d’aplicar-se en totes les parròquies i centres de culte de la Diòcesi. La responsabilitat recau principalment sobre els rectors.

1. Fases d’aplicació

Cadascuna d’elles durarà aproximadament 2 setmanes i serà el Ministeri de Sanitat qui indicarà el pas de l’una a l’altra.

Fase 0: Mantenim la situació actual. Culte sense poble. Atenció religiosa personalitzada, especialment als malalts, als quals han perdut a sers estimats, i oració pels difunts. Durant aquesta fase preparem en les parròquies les fases següents.

Fase 1: (dia 11 de maig): Es reprèn el culte amb poble en els nostres temples, permetent-se l’assistència de persones sense superar el terç de l’aforament.

Fase 2: (dia 25 de maig): Restabliment dels serveis ordinaris i comunitaris de l’acció pastoral amb els criteris organitzatius i sanitaris recomanats: meitat de l’aforament, higiene, distància, etc.

Fase 3: Vida pastoral ordinària, tenint en compte les mesures necessàries fins que puguem tornar a una activitat plena en les parròquies, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

2. Disposicions de caràcter general

a) Segueix en vigor la dispensa del precepte dominical, convidant, a qui no pugui acudir al temple, a la lectura de la Paraula de Déu i a l’oració a les cases, podent beneficiar-se de la retransmissió a través dels mitjans de comunicació. Es convida a les persones majors, malaltes o en situació de risc que valorin la conveniència de no sortir dels seus domicilis per a assistir al culte públic en aquestes fases. Als sacerdots grans en situació de risc es recomana també que, almenys durant la primera fase, no celebrin amb el poble.

b) S’estableix l’aforament màxim dels temples (1/3 en la primera fase i 1/2 en la segona), respectant la distància de seguretat. Una vegada cobert l’aforament màxim no podran entrar més persones en el temple durant la celebració litúrgica.

c) Per a evitar aglomeracions, es recomana mantindre tancats els temples més petits durant la primera fase i passar les celebracions a altres temples més amplis, d’acord amb els responsables d’aquestes esglésies.

d) Si fora convenient per al bé dels fidels, haurà d’augmentar el nombre de celebracions de l’Eucaristia els diumenges i festes de precepte, amb la finalitat de
descongestionar els temples.

e) Es recomana que els fidels facin ús de màscara i les mesures higièniques amb caràcter general.

f) Les piques d’aigua beneïda continuaran buides.

g) Les portes dels temples es mantindran obertes a l’entrada i sortida de les celebracions per a no haver de tocar manilles o poms.

3. Preparació dels temples en la fase 0 per a les següents fases

a) Convé realitzar una neteja del temple, però es desaconsellen les fumigacions o polvoritzacions generalitzades dels temples, que poden danyar el patrimoni. Hem de posar especial atenció en la neteja de baranes, poms, bancs de l’església, portes, reclinatoris i d’altres.

b) Es recomana marcar els llocs que poden ocupar els fidels amb algun distintiu, contemplant el màxim d’aforament autoritzat i complint la distància de seguretat. Es podran afegir cadires en aquells espais més amplis on no hi ha bancs. No és aconsellable que hi haja més de dues persones per banc. Les famílies o aquells que visquin en el mateix domicili poden romandre junts.

c) Preparar feligresos que ajudin a mantindre l’organització de les mesures preventives en el temple i en la celebració: l’obertura i tancament de les portes d’entrada al temple (mantenint-les obertes a l’entrada i sortida de les celebracions), la distribució dels fidels a l’interior, l’accés a la comunió i la sortida del temple en finalitzar la celebració, respectant la distància de seguretat.

d) Convé col·locar cartells informatius amb instruccions en l’entrada (indicant les normes d’higiene, la seu de la Confessió, que no es toquin les imatges, etc.)

4. Preparació i desenvolupament de la celebració de l’Eucaristia (a partir de la fase 1)

4.1. A l’entrada de la celebració:
a) Oferir gel hidroalcohòlic o algun desinfectant similar, a l’entrada i sortida del temple.

b) Es pot disposar d’una taula en la qual els fidels puguin recollir el Full dominical de la Diòcesi

c) Es limita el lliure moviment pels temples (visita a capelles, etc) i queda prohibit tocar les sagrades imatges. En el seu lloc, es poden realitzar altres gestos d’adoració o veneració.

4.2. A tenir en compte durant la celebració:
a) Evitar els cors en la parròquia: es recomana mantindre un sol cantaire o algunes veus individuals i algun instrument. No hi haurà fulla de cants ni es distribuiran plecs amb les lectures o qualsevol altre objecte o paper.

b) No es realitzarà aspersió amb aigua en lloc de l’acte penitencial.

c) Només hi haurà un lector o dos per a proclamar les lectures i el salm. Es desinfectarà el micròfon després de la celebració; o bé es cobriran amb una bosseta de plàstic.

d) No hi haurà processó d’ofrenes.

e) La col·lecta no es passarà durant la celebració. El cistell per a dipositar la col·lecta estarà en un lloc visible del temple i s’informarà d’això.

f) El calze, la patena i els copons, estaran coberts amb la “pal·lia” durant la pregària eucarística.

g) El sacerdot celebrant desinfectarà les seves mans en començar el cànon de la missa, i els altres ministres de la comunió abans de distribuir-la. Convé desinfectar-les també en acabar de repartir la comunió.

h) La salutació de la pau es farà amb una inclinació del cap.

i) El diàleg individual de la comunió (“El Cos de Crist”. “Amén”), es pronunciarà de manera col·lectiva després de la resposta “Senyor no soc digne…”, distribuint-se l’Eucaristia en silenci.

j) Es recomana rebre la comunió a la mà. En la fila de la comunió es guardarà la deguda distància amb el de davant, d’ almenys 1,5 metres. Convindria marcar la distància de seguretat en el paviment o d’alguna altra manera.

Els fillets que venen a la fila dels combregants, però no combreguen, si hi ha costum, són beneïts sense tocar-los.

k) En el cas que el sacerdot fora gran, establir ministres extraordinaris de l’Eucaristia per a distribuir la comunió, que hauran de desinfectar les seves mans abans i després d’exercir aquest servei litúrgic.

4.3. A la sortida de la celebració
a) Establir la sortida ordenada de l’església evitant agrupacions de persones a la porta.

b) Desinfecció contínua del temple, bancs, objectes litúrgics, etc. Els vasos sagrats es poden desinfectar amb una solució d’alcohol a 70% o netejant-los emprant sabó neutre.

5. Altres celebracions

a) La celebració del Sagrament de la reconciliació i els moments d’escolta dels fidels: a més de les mesures generals, s’ha d’escollir un espai ample, mantenir la distància social assegurant la confidencialitat. Tant el fidel com el confessor hauran de portar màscara. En acabar, s’aconsella reiterar la higiene de mans i la neteja de les superfícies.

b) Baptisme: Ritu breu. En l’administració de l’aigua baptismal, es farà des d’un recipient al qual no retorni l’aigua utilitzada, evitant qualsevol tipus de contacte entre els qui es batien. En les uncions es pot utilitzar un cotó o bastonet d’un sol ús, que s’ha d’incinerar en acabar la celebració.

c) Confirmació: En la crismació es pot utilitzar un cotó o bastonet, com s’ha indicat en el cas del baptisme. S’ha d’observar la higiene de mans entre cada contacte, quan hi hagi diversos confirmands.

d) Matrimoni: Els anells, arres, etc., hauran de ser manipulats exclusivament pels contraents. S’ha de mantenir la deguda prudència en la signatura dels contraents i els testimonis, així com en el lliurament de la documentació corresponent.

e) Unció de malalts: Ritu breu. En l’administració dels olis es pot utilitzar un cotó o bastonet com s’ha indicat anteriorment. Els sacerdots molt grans o malalts no haurien d’administrar aquest sagrament a persones que estan infectades per coronavirus. En tot cas, s’han d’observar les normes de protecció indicades per les autoritats sanitàries corresponents.

f) Exèquies de difunts: Els funerals i les exèquies seguiran els mateixos criteris de la missa dominical. Encara que sigui difícil en aquests moments de dolor, s’ha d’insistir per evitar els gestos d’afecte que impliquen contacte personal i la importància de mantenir distància de seguretat. Els sacerdots i diaques dirigiran l’oració en el moment abans de la sepultura o cremació als cementeris.

g) Comunió als malalts: es realitzarà quan es compleixin les condicions necessàries, salvaguardant la salut de les persones de risc, que són objecte d’aquest sagrament. Convé organitzar als ministres extraordinaris perquè tinguin la cura de complir les normes establides.

6. Visites a l’Església per a l’oració o adoració del Santíssim

a) Seguir les pautes generals oferides, evitant la concentració i assenyalant els llocs per a l’oració i l’adoració.

b) No es permeten les visites turístiques en la fases 1 i 2 de la desescalada.

7. Utilització de dependències parroquials per a reunions o sessions formatives

a) En la segona fase les reunions en dependències parroquials seguiran les pautes utilitzades per a les reunions culturals previstes pel ministeri de sanitat que consisteixen en un màxim de 1/3 d’aforament en els llocs on l’aforament habitual és de 50 persones, respectant la distància de seguretat i la utilització de màscares.

b) En la tercera fase l’aforament passa a ser de 1/2 en llocs d’un aforament habitual de 50 persones i de 1/3 en llocs d’un aforament habitual de 80 persones en les mateixes condicions de distància i utilització de màscares.

8. Algunes celebracions especials

a) Primeres comunions i confirmacions. Estan subjectes a l’aforament autoritzat, que haurà de ser objecte d’informació a les famílies. Convé facilitar que es vagin realitzant al llarg d’aquest estiu fins al mes de setembre.

b) La Celebració diocesana de distribució dels sants olis i del crisma tindrà lloc, en principi, el dia 20 de juny al migdia, al Santuari de la Mare de Déu del Toro.

c) Corpus Christi. Davant la impossibilitat de processons massives, seguint les indicacions de la Conferència Episcopal, se suggereix realitzar una processó interna en la Catedral o el temple parroquial, amb sortida a l’atri o plaça per a donar la benedicció amb el Santíssim Sagrament, a més de ressaltar l’adoració i la caritat que brolla de l’Eucaristia.

d) Funeral diocesà pels difunts de la pandèmia. Ho celebrarem units a l’Església d’Espanya, a la fi de juny o principis de juliol, quan ja les fases de la desescalada del confinament puguin estar concloses i l’ús de la meitat de l’aforament de les nostres esglésies consolidat. Es pretén que sigui una celebració comuna de l’Església espanyola portat a terme en cadascuna de les diòcesis.

 

4 maig 2020
✠ Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca

Hits: 200