FONS EXTRAORDINARI DE SOLIDARITAT POSTCOVID-19

FONS EXTRAORDINARI DE SOLIDARITAT POSTCOVID-19
PROJECTE IMPULSAT PER LA DIÒCESI DE MENORCA
I GESTIONAT PER CÀRITAS DIOCESANA

Introducció

La complexa situació derivada de la pandèmia del Covid-19 fa que la Diòcesi de Menorca dirigeixi la seva mirada cap al futur més immediat, quan l’alerta sanitària passi i es torni a la “nova normalitat”.

En aquest temps de Pasqua 2020, on vivim l’alegria de la Pasqua de la Resurrecció de Jesús, l’Església de Menorca vol fer arribar la bona nova de l’Evangeli a totes persones, i especialment a aquelles que passen per situacions difícils i d’angoixa: Jesús ha ressuscitat! És l’alegria de la fe en Jesús ressuscitat que volem escampar arreu.

“Convidar a l’alegria podria semblar una provocació, i fins i tot, una broma de mal gust davant les greus conseqüències que estam sofrint pel COVID-19. No són pocs els que ho poden pensar… com un gest d’ignorància o d’irresponsabilitat. Com les primeres deixebles de Jesús que van anar al seu sepulcre, vivim rodejats per una atmosfera de dolor i d’incertesa que ens fa demanar-nos: Qui ens farà rodolar la pedra del sepulcre? Com ho farem per dur endavant aquesta situació que ens sobrepassa completament?”, expressa el Papa Francesc en un article publicat a la revista Vida Nueva “Un plan para resucitar””.

Davant d’aquest nou mapa que se’ns dibuixa, el Bisbe de Menorca, Mons. Francesc Conesa Ferrer, ha decidit establir un Fons de Solidaritat per fer front a diverses situacions a què moltes persones i famílies s’enfrontaran per falta de recursos econòmics i laborals.

Una emergència com la del COVID-19 només és derrotada per la solidaritat i l’esperança, des de la unitat d’acció en favor del més desfavorits. Si alguna cosa hem après en aquests dies –comenta el Papa- és que “ningú es salva sol”. No podem escriure el nostre futur d’esquena al dolor i al sofriment que pateixen tantes famílies.

Per aquest motiu l’Església de Menorca, a través de la Càritas Diocesana i de les Càritas Parroquials, des del primer moment ha posat tot l’esforç en intentar estar a prop de les famílies i les persones que sofreixen les conseqüències d’aquesta crisi que és humanitària. En aquestes darreres setmanes, a més de fer arribar aliments a més de 360 llars de la nostra Illa, amb un increment del 25% des de l’inici de la crisi, Càritas ha constatat les mancances econòmiques de moltes persones i famílies per fer efectiu el lloguer en els pròxims mesos, així com les despeses de subministraments.

La vivenda, motor elemental de la desigualtat

L’informe FOESSA de Càritas, presentat el novembre de l’any passat, ja destacava que la vivenda és un factor clau de la desigualtat i les dinàmiques d’exclusió social a les Illes Balears. L’informe constatava que 85.000 persones vivien amb la incertesa de quedar-se sense llar, 120.000 en habitatges inadequats, i que un 14%  de la població balear estava al llindar de la pobresa severa després de pagar despeses de subministraments i pagaments del propi habitatge. Unes dates reals abans de l’inici de la crisi del COVID-19.

Si l’accés a una vivenda digna s’havia convertit en un dret inaccessible per a moltes famílies, i una influència notable sobre els seus recursos econòmics, en aquesta nova crisi de 2020 apunta a que la vivenda serà, sens dubte, un dels reptes socials més importants per a moltes famílies de la nostra Illa de Menorca. Cal apuntalar un dels drets bàsics de totes les persones i famílies: disposar d’una llar per a la vida de família.

Gestió dels Recursos

En aquesta idea de contribuir a reforçar la sortida a aquesta crisi  l’Església de Menorca ha decidit constituir un FONS DE SOLIDARITAT POSTCOVID-19 amb un aportació inicial de 100.000,00 €, que serà gestionat per Càritas Diocesana de Menorca, la qual habilitarà un compte bancari per a gestionar el fons i fer-ne difusió per a rebre les donacions de particulars, parròquies, empreses, entitats, etc. De forma mensual Càritas informarà al Bisbat de Menorca de la situació del fons, tant a nivell de noves aportacions com dels ajuts fets arribar a les famílies sol·licitants. I facilitarà als donants el certificat corresponent per a la seva desgravació fiscal.

Destinataris

Persones i famílies en risc d’exclusió social, sense ingressos o que no disposen de recursos suficients, o que han estat greument afectades per la situació de crisi econòmica ocasionada pel COVID-19.

Seran persones a les que se’ls farà la valoració tècnica per part de l’equip de Càritas Diocesana, bé siguin persones ateses per la diocesana, com per derivacions de casos per part de les parròquies, o derivades d’altres serveis i entitats.

Les Treballadores Socials realitzaran la valoració de la situació personal, social i econòmica de les persones/famílies que puguin rebre aquests ajuts. Es tindran en compte els criteris del servei d’Acció de base.

Tipus d’ajuts

Les ajudes econòmiques són específicament per:

  • LLOGUER: de la vivenda habitual, lloc on resideix la persona/família, ja sigui un habitatge individual, compartit, habitació rellogada… (a valorar quantia i durada de l’ajut)
  • SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC: es podran pagar rebuts de llum en els casos de difícil justificació (que no tenen contracte, el rebut està a nom d’una altre persona…)
  • SUBMINISTRAMENT D’AIGUA: de la vivenda habitual (a valorar quantia i durada de l’ajut)

 

Es justificaran amb el rebut d’ajuda econòmica firmada per la persona beneficiària titular de la unitat familiar i es registrarà el document de pagament o el justificant de la despesa.

 

Recursos i ubicació

Càritas Diocesana establirà un reforç puntual de les accions amb treballadores socials a Maó i Ciutadella i també s’atendran les demandes dels altres pobles.

Una crida a la solidaritat

El Bisbat de Menorca convida a tots els sacerdots, diaques, religiosos i religioses, i a tots els fidels i famílies de les parròquies, moviments, associacions i confraries de la Diòcesi, a sumar-se a aquesta iniciativa i a fer les seves aportacions. Així com també a totes aquelles entitats civils, empresaris i persones de bona voluntat que s’hi vulguin afegir.

FONS DE SOLIDARITAT

Entitat: la Caixa

Número de Compte bancari: ES60 2100 0061 4402 0087 5568

 

Per demanar certificat acreditatiu del donatiu per a la corresponent desgravació fiscal contactar amb administra@caritasmenorca.org

CONTACTE

Càritas Diocesana de Menorca

Horari: Dilluns a Divendres de 9h a 13h

Tel. 971 36 10 01 (Maó) / 971 48 11 40 (Ciutadella)

I també caritas@caritasmenorca.org

 

 

FONDO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD POSTCOVID-19

PROYECTO IMPULSADO POR LA DIÓCESIS DE MENORCA
Y GESTIONADO POR CÁRITAS DIOCESANA

 

Introducción

La compleja situación provocada por la pandemia del Covid-19  hace que la Diócesis de Menorca dirija su mirada  hacia el futuro más inmediato, cuando la alerta sanitaria finalice y se vuelva a la “nueva normalidad”.

En este tiempo de Pascua 2020, en el cual vivimos la alegría de la Pascua de la Resurrección de Jesús, la Iglesia de Menorca quiere hacer llegar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, y especialmente a aquellas que pasan por situaciones difíciles y de angustia: ¡Jesús ha resucitado! Es la alegría de la fe en Jesús resucitado que queremos hacer llegar a todos lados.

“Invitar a la alegría pudiera parecer una provocación, e incluso, una broma de mal gusto ante las graves consecuencias que estamos sufriendo por el COVID-19. No son pocos los que podrían pensarlo… como un gesto de ignorancia o de irresponsabilidad. Como las primeras discípulas que iban al sepulcro, vivimos rodeados por una atmósfera de dolor e incertidumbre que nos hace preguntarnos: “¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro?” ¿Cómo haremos para llevar adelante esta situación que nos sobrepasó completamente?”, expresa el Papa en un artículo publicado en la revista Vida Nueva, “Un plan para resucitar”.

Frente a esta nueva situación que se nos presenta, el Obispo de Menorca, Mons. Francesc Conesa Ferrer, ha decidido establecer un Fondo de Solidaridad para hacer frente a diversas situaciones a las que muchas personas y familias se enfrentarán debido a la falta de recursos económicos y laborales.

Una emergencia como la del COVID-19 sólo es derrotada por la solidaridad y la esperanza, desde la unidad de acción a favor de los más desfavorecidos. Si algo hemos aprendido en estos días –comenta el Papa- es que “nadie se salva solo”.  No podemos escribir nuestro futuro de espalda al dolor y el sufrimiento que padecen tantas familias.

Por este motivo, la Iglesia de Menorca, a través de Cáritas Diocesana y de las Cáritas parroquiales, desde el primer momento ha puesto todo su empeño en intentar estar cerca de las familias y personas que sufren las consecuencias de esta crisis que es humanitaria. En estas últimas semanas, además de hacer llegar alimentos a más de 360 hogares de nuestra isla, con un incremento del 25 % desde el inicio de la crisis, Cáritas ha constatado las deficiencias económicas de muchas personas y familias para hacer efectivo el alquiler en los próximos meses, así como los gastos de suministros.

La vivienda, motor elemental de la desigualdad

El informe FOESSA de Cáritas, presentado en noviembre del año pasado, ya destacaba que la vivienda era un factor clave de la desigualdad y las dinámicas de exclusión social en las islas Baleares. El informe constataba que 85.000 personas vivían con la incertidumbre de quedarse sin hogar, que 120.000 vivían en viviendas inadecuadas y que un 14 % de la población balear estaba al límite de la pobreza severa después de pagar los gastos de suministros y los pagos de la propia vivienda. Estos datos eran reales antes del inicio de la crisis del COVID-19.

Si el acceso a una vivienda digna se había convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, y un peso importante en sus recursos económicos, en esta nueva crisis de 2020 apunta que la vivienda será, sin duda, uno de los retos sociales más importantes para muchas familias de nuestra isla de Menorca. Vale la pena apuntalar uno de los derechos básicos de todas las personas y familias: a disponer de un hogar para la vida de familia.

Gestión de los Recursos

Con la idea de contribuir a reforçar la salida de esta crisis, la Iglesia de Menorca ha decidido constituir un FONDO DE SOLIDARIDAD POSTCOVID-19 con una aportación inicial de 100.000 €, que será gestionada por Cáritas Diocesana de Menorca, la cual habilitará una cuenta bancaria para gestionar el fondo y hacer difusión para recibir las donaciones de particulares, parroquias, empresas, entidades, etc. De forma mensual Cáritas informará al Obispado de Menorca de la situación del Fondo, tanto a nivel de nuevas aportaciones como de las ayudas que se han hecho llegar a las familias solicitantes. Y facilitará a los donantes el certificado correspondiente para su desgravación fiscal.

Destinatarios

Personas y familias en riesgo de exclusión social, sin ingresos o que no disponen de recursos suficientes, o que han sido gravemente afectadas por la situación económica causada por el COVID-19.

Serán personas a las que se hará una valoración técnica por parte del equipo de Cáritas Diocesana, bien sean personas atendidas por la diocesana, o bien por derivaciones de casos por parte de las parroquias o derivadas por otros servicios y entidades.

Los trabajadores sociales realizarán la valoración de la situación personal, social y económica de las personas / familias que puedan recibir estas ayudas. Se tendrán en cuenta los criterios del servicio de Acción de base.

Tipos de ayudas

Las ayudas económicas son específicamente para:

  • ALQUILER: de la vivienda habitual, lugar donde reside la persona / familia, ya sea una vivienda individual, compartida, habitación realquilada… (a valorar la cuantía y duración de la ayuda)
  • SUMINISTRO ELÉCTRICO: se podrán pagar recibos de luz en los casos de difícil justificación (no tiene contrato, el recibo está a nombre de otra persona…)
  • SUMINISTRO DE AGUA: de la vivienda habitual (a valorar la cuantía y duración de la ayuda)

Se justificará con un recibo de ayuda económica firmado por la persona beneficiaria titular de la unidad familiar y se registrará el documento de pago o el justificante del gasto.

Recursos y ubicación

Cáritas Diocesana de Menorca establecerá un refuerzo técnico puntual de las acciones con trabajadores sociales en Mahón y Ciutadella, y también se atenderán las demandas de los otros pueblos.

Una llamada a la solidaridad

El Obispado de Menorca invita a todos los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas y a todos los fieles de las parroquias, movimientos, asociaciones y cofradías de la Diócesis a sumarse a esta iniciativa y a hacer aportaciones a este fondo. Así como también a todas aquellas entidades civiles, empresarios y personas de buena voluntad que se quieran unir.

FONDO DE SOLIDARIDAD

Entidad: la Caixa

Número de Cuenta bancaria: ES60 2100 0061 4402 0087 5568

 

Para solicitar certificado acreditativo del donativo para la correspondiente desgravación fiscal contactar con  administra@caritasmenorca.org

CONTACTO

Càritas Diocesana de Menorca

Horario: Lunes a Viernes de 9h a 13h

Tel. 971 36 10 01 (Maó) / 971 48 11 40 (Ciutadella)

I también caritas@caritasmenorca.org

 

 

Hits: 224