Projecte del Centre Socioeducatiu de Sant Miquel

En el context de pandèmia que s’està vivint, a la reunió on-line del Consell del Centre Catequístic de Sant Miquel del dia 23 d’abril de 2020 es va posar de manifest la necessitat de donar resposta a nivell social a la crisi sanitària i social provocada per la Covid-19.

Després de mantenir una reunió amb Albert Riu, de la Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés, en la qual els va proposar varies opcions per a poder realitzar activitats socioeducatives amb infants vulnerables i les seves famílies, el Consell del Centre va decidir crear un Centre Socieducatiu.

L’objectiu d’aquest centre és donar resposta a les necessitats de Ciutadella i atendre, d’acord amb les entitats de la zona, a infants i adolescents així com a les seves famílies des d’una perspectiva socioeducativa i d’integració social. Per complir aquests objectiu es vol comptar amb la col·laboració de les entitats públiques i privades  que tinguin aquest mateix objectiu. Per aquest motiu, el Centre Catequístic de Sant Miquel promou aquest projecte, el Centre Socioeducatiu de Sant Miquel el qual compta amb el suport i finançament de la Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés.

Valors i principis

Els valors que fonamenten aquest projecte socioeducatiu són la pau, l’amor, la llibertat, la justícia, la veritat i l’espiritualitat. Alhora hi ha 11 principis que determinen el caràcter propi de l’acció socioeducativa del centre.

-L’educació com a mitjà de promoció. En un context en què l’ensenyament s’ha universalitzat, creiem en l’educació no formal com a mitjà imprescindible per garantir la igualtat d’oportunitats.

El treball de la interioritat. Des del màxim respecte a les opcions familiars i personals, el model educatiu que proposa la Xarxa de Centres Socioeducatius fa del treball de la interioritat un referent per a la plenitud de la persona.

-L’empoderament de les famílies. La família és la unitat social que en primera instància ha d’assegurar l’estima, la protecció i el desenvolupament de tot infant i adolescent. Entenem que el treball educatiu i pedagògic que es fa amb l’infant és imprescindible, però que en paral·lel s’ha de treballar també amb la família.

-L’educador com a referent. Creiem en l’educador com a referent positiu per als infants i adolescents, que els guia i els forma en les diferents dimensions personals, i que ha de viure els valors que proposa.

-El treball en xarxa. Creiem que el tot és més que la suma de les parts. Els centres adherits a la Xarxa de Centres Socioeducatius treballen en xarxa a tots els nivells (de barri, de districte, de sector, etc.), principalment amb aquelles entitats o institucions que treballen per al desenvolupament dels infants i dels adolescents.

-La formació de qualitat. Creiem que una formació continuada i de qualitat és imprescindible per assegurar que tots els professionals porten a terme la seva feina amb la qualitat i responsabilitat que els infants i adolescents mereixen.

-La recerca com a base per a la innovació. Entenem la recerca com a font de coneixement per orientar les nostres accions i innovar en l’àmbit pedagògic i de gestió.

-L’avaluació com a eina de millora contínua.Creiem que l’avaluació dels objectius de l’entitat i de la tasca educativa que s’hi desenvolupa és imprescindible per detectar àrees de millora pedagògiques i de gestió i per comunicar de manera efectiva allò que s’està aconseguint a través del treball educatiu amb els infants i les seves famílies.

-La incidència social i política. Les entitats arrelades a un territori són coneixedores de la seva realitat social. Cal aprofitar aquest coneixement i potenciar les entitats vinculades a un territori perquè, des de la base, es manifestin les mancances i es contribueixi a la creació de models socials i polítics que millorin la promoció de la infància i l’adolescència.

-La bona gestió com a fonament per desenvolupar una tasca socioeducativa de qualitat. És imprescindible que la gestió dels Centres Socioeducatius estigui a l’alçada de la seva responsabilitat social. Treballem perquè aquests portin a terme una gestió transparent, eficient, sostenible, austera i disposin d’òrgans de govern independents que vetllen per al bon funcionament de l’entitat.

-La promoció de la persona des de l’educació especialment en el temps lliure i l’acció social fonamentades en els valors de l’ humanisme Cristià.

Organització del Centre Socioeducatiu de Sant Miquel

L’Equip Educatiu comptarà amb un professional titulat en el camp social o educatiu i amb un coordinador/a.

Addicionalment el centre comptarà amb la direcció i supervisió del Director/a de la Delegació de les Illes Balears i també amb l’equip de la Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés.

Els participants seran derivats del servei d’orientació de les escoles privades o públiques o bé usuaris de Càritas Diocesana de Menorca.

L’organització dels participants es basarà en dos grups, de manera que:

– Grup 1 / Petits: 10 infants de 1r, 2n i 3r de primària.

– Grup 2 / Mitjans: 10 infants de 4t, 5è i 6è de primària.

Calendari i distribució horària:

– El curs 2020-21, el centre iniciarà les seves activitats durant la segona quinzena d’abril de 2021 i finalitzarà el 18 de juny de 2021.

– El curs 2021-22, el centre iniciarà les seves activitats duran la segona quinzena de setembre i finalitzarà la segona quinzena de juny del 2022.

Les activitats, que es realitzaran en el centre obert de dilluns a dijous de les 16.30 a les 19. 30h, són les següents.

  1. a) Benvinguda i acollida.
  2. b) Sessió de reforç educatiu. (Coordinant la feina que tinguem a l’escola).
  3. c) Espai de berenar i treball dels hàbits d’higiene.
  4. d) Espai de jocs i activitats de lleure.
  5. e) Conclusió i acomiadament.

Projecció del Centre Socioeducatiu de Sant Miquel

El Centre Socioeducatiu de Sant Miquel neix amb la voluntat d’esdevenir un centre de referència al poble de Ciutadella de Menorca.

Per aquest motiu, la Fundació Pere Tarrés ha sol·licitat diversos recursos a la Convocatòria de la subvenció de l’IRPF (convocatòria 2020 execució 2021 i 2022) per tal d’ampliar els serveis, programes i projectes.

Així es preveu:

  • Ampliar el nombre d’usuaris i horaris d’atenció al centre diari – centre obert.
  • Obrir un espai familiar, amb projectes destinats a les famílies dels participants
  • Realitzar activitats durant els períodes de vacances: escoleta d’estiu, colònies d’estiu entre altres possibilitats.

 

Hits: 135